تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/2/84

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : الهام جويره

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

جايگاه پدر در دو اثر بابا گوريو و اوژني گرانده ي بالزاک

چكيده

بالزاك از نويسندگان نامي فرانسه است كه در نيمه اول قرن نوزدهم مي زيسته است و آثارش هنوز درسراسر دنيا خوانندگان زيادی دارد.بالزاك معتقد است كه نويسنده بايد واقعيات زمان خود را با شرح جزئيات براي نسلهاي آينده به جاي گذارد. وي در توصيف شخصيتهايي كه خلق مي كند با دقتي سخن مي‌گويد كه يادآور اسناد ثبت احوال مي‌باشد و اين امر را نويسنده هدف اصلي خود ذكر كرده است.

از جمله شخصيتهايي كه در آثار وي با نامها و ويژگيهاي متفاوت به چشم مي خورد شخصيت پدرست. پدر مظهر قدرت، مالكيت، اقتدار و ارزشهاست. اما آيا پدراني كه اين نويسنده واقع‌گرا آفريده است تنها بيانگر اين خصوصيات روشن هستند و يا برپايه برخي نظريه‌هاي جديد كه ادبيات را بيانگر وقايع اجتماعي مي‌دانند. مي توان ادعا كرد كه تفاوتهاي اساسي شخصيت پدر در آثار بالزاك در واقع قراردادها و خصوصيات زمان وي را بيان مي نمايد. به منظور پاسخ به اين سئوال در اين پايان نامه شخصيت دو پدر معروف در آثار اين نويسنده پدر گرانده و باباگوريو را، بررسي كرديم. براي اين كار به تحليل محتواي دو اثر باباگوريو و اوژني گرانده بالزاك و استناد به كتابها و اسناد پرداختيم. پس از بررسي اين دو شخصيت مشاهده كرديم كه پدر، عليرغم جايگاهي كه قانون و عرف جامعه فرانسه براي او در نظر گرفته، به عنوان رئيس خانواده محسوب نمي‌شود. نويسنده، خود، در اين باره در كتابش خاطرات دو زوجه جوان مي‌گويد: «با سرزدن لوئي شانزدهم، انقلاب فرانسه در حقيقت تمامي پدرهاي جامعه را سرزده است» چون شاه در واقع در افكار عمومي به عنوان پدر جامعه و پدرهاي جامعه به عنوان نماينده هاي شاه در خانواده‌هاي فرانسوي بودند.