تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/83

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : حجت رشتياني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

بازتاب تعهد و مبارزه در نوشتار آناتول فرانس در دو اثر جزيره پنگوئن ها و خدايان تشنه اند

چكيده

آناتول فرانس از نويسندگان اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 فرانسه است كه زبان فرانسه را در حد كمال ميداند و با چنان فصاحتي مي نويسد كه سلطان نثر فرانسه لقب ميگيرد. ولي او چندان نگران سبك نوشتار وصنايع آن نيست و آنچه نزد او اهميت دارد خدمت به بشريت است. از نوشتار او بوي احساسات بشردوستانه و انسان گرايانه به مشام مي رسد. شايد بتوان گفت كه وي خيال و تصور يك جامعه ايده آل را در سر مي پروراند و براي رسيدن به اين هدف چهره آشتي ناپذيرش نمايان مي گردد و به هر چيزكه نادرست مي پندارد حمله مي كند. به اين ترتيب است كه در دو اثر جزيره پنگوئن ها و خدايان تشنه اند، او بي وقفه به انتقاد از دولت، سيستم قضايي، دين، ... مي پردازد.

بايد اذعان داشت هنگامي كه نويسنده در جريان مبارزاتش با واقعيات روبرو مي شود و نابودي روياهايش را به چشم خويش مي بيند دچار ياس و نوميدي مي شود و بدبيني بر او مستولي مي گردد. اما از آنجايي كه اومانيسم او بر عمل استوار است نه بر حرف و سخن، خود نيز مانند شخصيتهاي داستان هايش وارد عمل مي شود، به اين اميد كه جامعه اي تشكيل دهد كه در آن انسان ها از حقوق خود بهره برند و صلح و عدالت در آن حكمفرما شود. در اين تحقيق جنبه هاي مختلف مبارزه نويسنده در دواثر جزيره پنگوئن ها و خدايان تشنه اند بررسي مي شود.