تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 76.4.30

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دكتر اكبر اصغري‌ تبريزي‌

نام و نام خانوادگي : سيد فضل اله باقرزاده حسيني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر حبيب‌اله‌ گندم‌زاده‌

حس‌ وطن‌ پرستي‌ و اعتقاد مذهبي‌ (مسيحيت‌) در آثار شارل‌ پگي‌‌

چكيده

شارل‌ پگي‌ (charles peguy)شاعرونويسنده‌ تواناي‌ فرانسه‌، درنيمه‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌ درفرانسه‌ متولدشد.دوران‌ كودكيش‌ همراه‌ بودباسيطرة‌عقايدوفلسفه‌ علمي‌ درتمام‌ شئونات‌ زندگاني‌ فرانسويان‌ هم‌ عصرش‌، درآغازبدون‌شك‌ اوهم‌ تحت‌ تأثيراين‌ گونه‌ عقايدقرارگرفت‌، وفلسفه‌ علمي‌ رابعنوان‌ يك‌ ايدئولوژي‌ پذيرفت‌. اماديري‌ نپائيدكه‌اومتوجه‌ نارسائي‌ هاي‌ اين‌ گونه‌ برداشتهاازمقوله‌ انسان‌ وتاريخ‌ ومذهب‌ واخلاق‌ وغيره‌ وغيره‌ شد،پگي‌ عقيده‌ داشت‌ كه‌فلسفه‌ علمي‌ هرگزجوابگوي‌ روح‌ سركش‌ انسان‌ وخواسته‌ هاي‌ نامتناهي‌ آن‌ نيست‌. دردهه‌ پاياني‌ قرن‌ نوزدهم‌ باشناسائي‌فلسفه‌ برگسن‌ (bergson)انقلابي‌ دردرونش‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ واورابه‌ كلي‌ دگرگون‌ ساخت‌ برگسن‌ باحمله‌هاي‌ جانانه‌اش‌به‌ سردمداران‌ فلسفه‌ علمي‌ آموخت‌ كه‌ روح‌ انسان‌ مقوله‌ اي‌ نيست‌ كه‌ آن‌ رابتوان‌ درچهارچوبهاي‌ مادي‌محصوركردوآن‌ راازتكامل‌ معنوي‌ بازداشت‌. برگسن‌ اعتقادبه‌ دونوع‌ زندگي‌ براي‌ هرانسان‌ دارد. يكي‌ زندگي‌ مادي‌وديگري‌ معنوي‌. آنچه‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ مادي‌ است‌ سندومدرك‌ لازم‌ دارد وآنچه‌ كه‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ معنوي‌مي‌شودهماناعرفاني‌ است‌ كه‌ روح‌ انسان‌ رابارورمي‌ سازدواورابه‌ مرزهاي‌ ناشناخته‌ رهنمون‌ مي‌ سازدپگي‌ به‌ جستجوي‌اين‌ دومقوله‌ درشخصيت‌ تاريخي‌ ومذهبي‌ ژاندارك‌ مي‌ پردازدوالحق‌ كه‌ اين‌ دومقوله‌ رابه‌ خوبي‌ درآثارش‌باشخصيت‌ ژاندارك‌ منطبق‌ مي‌ كند،چراكه‌ ژاندراك‌ براي‌ اويك‌ قديس‌ ويك‌ قهرمان‌ ملي‌ است‌. وسپس‌ ازاوالهام‌ميگيردوپاي‌ درراهي‌ مي‌ گذاردكه‌ ژاندارك‌ حدودپانصدسال‌ قبل‌ ازاودرآن‌ قرارداده‌ است‌، كه‌ همانانجات‌ فرانسه‌وانسانيت‌ ازدست‌ اشغالگران‌ انگليسي‌ است‌. اين‌ باراين‌ مهم‌ درمقابل‌ ارتش‌ متجاورآلمان‌ عملي‌ مي‌ شود

پگي‌ ازژاندارك‌ به‌ كاتوليسيسم‌ واقعي‌ مي‌ رسدوهماننديك‌ كاتوليك‌ واقعي‌ سه‌ دستورالعمل‌رامدنظرقرارمي‌دهدايمان‌، ايثار، اميدوسپس‌ براي‌ پاسداري‌ ازاين‌ سه‌ مقوله‌ به‌ جنگ‌ دشمنان‌ مي‌ شتابدوجانش‌رانثارمي‌ كند

پگي‌ باچنين‌ فداكاري‌ روح‌ تازه‌اي‌ دركالبدمسيحيت‌ مي‌ دمدوبصورت‌ يك‌ راهگشابراي‌ تعدادي‌ ازگروههاي‌مقاومت‌ فرانسه‌ مي‌ شودكه‌ برعليه‌ آلمان‌ نازي‌ جنگيدندوپيروزازميدان‌ بدرآمدند