تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 75.7.23

رشته و گرايش : زبان عربي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر نصراله‌ شاملي‌

نام و نام خانوادگي : صادق فتحي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيدعلي‌ ميرلوحي‌

ترجمه‌ و تحقيق‌ و شرح‌ بخش‌ دوم‌ از جزء سوم‌ كتاب‌ البيان‌ و التبيين‌

چكيده

كتاب‌ البيان‌ والتبيين‌ كه‌ يكي‌ از بهترين‌ كتب‌ نظم‌ و نثر عربي‌ است‌ ، توسط‌ نويسنده‌ بزرگ‌ عمروبن‌ بحربن‌ محبوب‌الكتابي‌ مشهور به‌ "جاحظ‌" به‌ رشته‌ تحرير درآمده‌ است‌ . جاحظ‌ بين‌ سالهاي‌ 150 تا 160 هجري‌ قمري‌ متولد شد وسرانجام‌ در سال‌ 255 هجري‌ قمري‌ در اثر سقوط‌ كتابها بر سرش‌ از دنيا رفت‌ . موضوعات‌ كتاب‌ متعدد است‌ بطوريكه‌مؤلف‌ هنوز بابي‌ را به‌ پايان‌ نبرده‌ وارد باب‌ ديگر مي‌شود و هر بابي‌ را با لطائف‌ قرآني‌ و احاديث‌ نبوي‌ و گزيده‌اي‌ ازكتب‌ مختلف‌ و ابياتي‌ از شعر و داستانهاي‌ ظريف‌ مزين‌ مي‌سازد

موضوع‌ اين‌ رساله‌ ترجمه‌ و تحقيق‌ و شرح‌ بخش‌ دوم‌ از جزء سوم‌ كتاب‌ البيان‌ والتبيين‌ مي‌باشد كه‌ حاوي‌ حدودهفتصد بيت‌ شعر و گزيده‌ از نوادر اخبار عرب‌ و حكمت‌ و دعا ، تاريخ‌ ، بلاغت‌ ، نقدشعر، ادبيات‌ و مطالب‌ متفرق‌ديگر مي‌باشد . در اهميت‌ اين‌ كتاب‌ همين‌بس‌ كه‌ ابن‌خلدون‌ در مقدمه‌ تاريخ‌ خود آن‌ را يكي‌ از چهار كتاب‌ مي‌داند كه‌اركان‌ ادبيات‌ عرب‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

اين‌ تحقيق‌ مي‌تواند راهگشاي‌ دانشجويان‌ رشته‌ ادبيات‌ فارسي‌ و ادبيات‌ عرب‌ و ساير كساني‌ باشد كه‌ با متون‌ فصيح‌و بليغ‌ عربي‌ آشنايي‌ دارند

شيوة‌ تحقيق‌ بصورت‌ كتابخانه‌اي‌ است‌ و با مراجعه‌ به‌ كتابهاي‌ متعددي‌ كه‌ در بخش‌ منابع‌ و مآخذ رساله‌ آمده‌ است‌ وبا استفاده‌ از راهنمايي‌هاي‌ اساتيد محترم‌ مخصوصاً جناب‌ آقاي‌ دكتر ميرلوحي‌ و جناب‌ آقاي‌ دكتر شاملي‌ تهيه‌ شده‌است‌