تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 75.7.30

رشته و گرايش : زبان عربي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر سيدعلي‌ ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : حسين محمدعلي زابلي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر عبدالغني‌ ايرواني‌زاده

بررسي‌ و شرح‌ و تحقيق‌ و ترجمة‌ جلدچهارم‌ كتاب‌ "البيان‌ والتبيين‌" جاحظ‌

چكيده

پايان‌ نامة‌ اينجانب‌ تحت‌ عنوان‌ بررسي‌ و شرح‌ و تحقيق‌ و ترجمة‌ جلد چهارم‌ كتاب‌ "البيان‌ والتبيين‌" جاحظ‌مي‌باشد كه‌ كتاب‌ مذكور از مهمترين‌ مؤلفات‌ ابوعثمان‌ عمروبن‌بحربن‌ محبوب‌ الكناني‌ مشهور به‌ جاحظ‌ در دوران‌عباسي‌ (متوفي‌ 255 هجري‌) به‌ رشته‌ تحرير درآمد و از مهمترين‌ آثار ادبي‌ در زبان‌ و ادبيات‌ عرب‌ بشمار مي‌رود ونيز از منابع‌ و مراجع‌ ارزشمند تحقيقات‌ دانشگاهي‌ اساتيد و دانشجويان‌ اين‌ زبان‌ بوده‌ و مؤلف‌ كوشيده‌ است‌ در اين‌كتاب‌ پايه‌هاي‌ علم‌ بيان‌ و فلسفه‌ و لغت‌ عربي‌ را پايه‌ريزي‌ كند ، و كلام‌ فصيح‌ را از كلام‌ غريب‌ و وحشي‌ و كلام‌ بازاري‌و مبتذل‌ جدا ساخته‌ و بسياري‌ از عيوبي‌ كه‌ بر متكلم‌ عارض‌ مي‌گردد برشمرده‌ و از ويژگيهاي‌ خاص‌ اين‌ اثر ارزشمندادبي‌ آن‌ است‌ كه‌ مؤلف‌ در تمام‌ مجلدات‌ آن‌ معيار فصاحت‌ و بلاغت‌ زبان‌ عرب‌ را ابتدا قرآن‌ كريم‌ و سپس‌ كلام‌ فصيح‌عربي‌ قرار داده‌ است‌

با توجه‌ به‌ اينكه‌ شرح‌ و ترجمه‌ مجلدات‌ اول‌ تا سوم‌ اين‌ گنج‌ مكنون‌ توسط‌ ديگر دانشجويان‌ به‌ عنوان‌ پايان‌نامه‌گرفته‌ شده‌ بود اينجانب‌ نيز با مشورت‌ و نظر اساتيد بزرگوار بر آن‌ شدم‌ كه‌ براي‌ تكميل‌ كار آن‌ عزيزان‌ شرح‌ و تحقيق‌ وترجمة‌ جلد چهارم‌ اين‌ كتاب‌ رابرعهده‌گيرم‌به‌اين‌اميدكه‌اين‌خدمت‌اندك‌گامي‌باشددرجهت‌نشرزبان‌قرآن‌ درجامعة‌اسلامي‌ كار تحقيق‌ و شرح‌ و ترجمة‌ كتاب‌ يادشده‌ (جلدچهارم‌) را با مراجعه‌ به‌ منابع‌ جمع‌آوري‌ شده‌ و به‌ ياري‌ وعنايت‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ و تحت‌ راهنمائي‌ استاد ارجمند جناب‌ آقاي‌ دكتر ايرواني‌ زاده‌ با موفقيت‌ به‌ پايان‌رسانده‌ و در تاريخ‌ 30/7/75 از آن‌ دفاع‌ نمودم‌