تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 75.12.19

رشته و گرايش : زبان عربي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر جعفر دلشاد‌

نام و نام خانوادگي : علي مهدوي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر نصرالله‌ شاملي

شرح‌ و تحقيق‌ و ترجمة‌ "كتاب‌ الراء" از اساس‌ البلاغة‌ زمخشري‌

چكيده

اينجانب‌ با توجه‌ به‌ اهميت‌ بلاغت‌ در زبان‌ عربي‌ و براي‌ فهم‌ بهتر قرآن‌ كريم‌ و احاديث‌ موضوع‌ رساله‌ خويش‌ راتحت‌ عنوان‌ شرح‌ و تحقيق‌ و ترجمه‌ "كتاب‌ الراء " از اساس‌ البلاغة‌ زمخشري‌ مشهور به‌ جارالله‌ اتخاذ نمودم‌ . وهمانطوركه‌ در مقدمة‌ رساله‌ ذكر كرده‌ام‌ اين‌ مؤلف‌ بزرگ‌ در كتابش‌ معناي‌ حقيقي‌ كلمات‌ را از معناي‌ مجازي‌ آن‌متمايز ساخته‌ و بيشتر توجه‌اش‌ به‌ معناي‌ مجازي‌ لغات‌ معطوف‌ است‌ . و در تدوين‌ اين‌ اثر ابتدا به‌ اساتيد بزرگوار وسخنوران‌ علم‌ و ادب‌ مراجعه‌ نمودم‌ كه‌ جاي‌ دارد مجدداً از زحمات‌ بي‌شائبه‌ اين‌ عزيزان‌ قدرداني‌ نمايم‌ و ازمحضرشان‌ استفاده‌ بردم‌ . سپس‌ بعد از مراجعه‌ به‌ كتابخانه‌ها و جمع‌آوري‌ مراجع‌ در آغاز ، متون‌ نثري‌ را ترجمه‌ نمودم‌و در مورد اشعار نيز لغات‌ غامض‌ آنها را به‌ فارسي‌ و عربي‌ شرح‌ داده‌ و سپس‌ آنها را ترجمه‌ نموده‌ام‌ و علاوه‌ بر ترجمه‌آيات‌ و احاديت‌ شمارة‌ آيات‌ و سوره‌ها را نيز در پاورقي‌ ذكر نموده‌ام‌ و بعد از اتمام‌ پايان‌نامه‌ و تايپ‌ و تصحيح‌ ونسخه‌برداري‌ ، در تاريخ‌ 19/12/75 از آن‌ دفاع‌ نمودم‌