تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 75.12.20

رشته و گرايش : زبان عربي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر نصرالله‌ شاملي‌

نام و نام خانوادگي : ناصر رئيسي دهكردي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر جعفر دلشاد

شرح‌ و ترجمه‌ و تحقيق‌ "كتاب‌ الزاء والسين‌" از اساس‌ البلاغة‌ زمخشري‌

چكيده

اينجانب‌ با توجه‌ به‌ اهميت‌ بلاغت‌ در زبان‌ عربي‌ و براي‌ فهم‌ بهتر قرآن‌ كريم‌ و احاديث‌ موضوع‌ رساله‌ خويش‌ راتحت‌ عنوان‌ شرح‌ و تحقيق‌ و ترجمه‌ "كتاب‌ الزاء والسين‌" از اساس‌ البلاغة‌ زمخشري‌ مشهور به‌ جارالله‌ اتخاذ نمودم‌ . وهمانطوركه‌ در مقدمة‌ رساله‌ ذكر كرده‌ام‌،اين‌ مؤلف‌ بزرگ‌ در كتابش‌ معناي‌ حقيقي‌ كلمات‌ را از معناي‌ مجازي‌ آن‌متمايز ساخته‌ و بيشتر توجه‌اش‌ به‌ معناي‌ مجازي‌ لغات‌ معطوف‌ است‌ . و در تدوين‌ اين‌ اثر ابتدا به‌ اساتيد بزرگوار وسخنوران‌ علم‌ و ادب‌ مراجعه‌ نمودم‌، كه‌ جاي‌ دارد مجدداً از زحمات‌ بي‌شائبه‌ اين‌ عزيزان‌ قدرداني‌ نمايم‌ . سپس‌ بعد ازمراجعه‌ به‌ كتابخانه‌ها و جمع‌آوري‌ مراجع‌ در آغاز ، متون‌ نثري‌ را ترجمه‌ نمودم‌ و در مورد اشعار نيز لغات‌ غامض‌ آنهارا به‌ فارسي‌ و عربي‌ شرح‌ داده‌ و سپس‌ آنها را ترجمه‌ نموده‌ام‌ و علاوه‌ بر ترجمه‌ آيات‌ و احاديت‌ شمارة‌ آيات‌ وسوره‌ها را نيز در پاورقي‌ ذكر نموده‌ام‌ و بعد از اتمام‌ پايان‌نامه‌ و تايپ‌ و تصحيح‌ و نسخه‌برداري در تاريخ‌20/12/75 از آن‌ دفاع‌ نمودم‌