تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 75.7.16

رشته و گرايش : زبان عربي-ادبيات

استاد مشاور : دكتر سيد علي‌ ميرلوحي‌

نام و نام خانوادگي : خليل خنافره

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر جعفر دلشاد

ترجمه‌ و شرح‌ و تحقيق‌ گزيده‌اي‌ از زهديات‌ ابي‌العتاهيه‌

چكيده

زهديات‌ شاعر نامدار دورة‌ عباسي‌ به‌ نام‌ ابوالعتاهيه‌ ، متولد سال‌ 130 هجري‌ ، متوفاي‌ سال‌ 210 هجري‌ (بنا به‌ قول‌پسرش‌ محمد) مي‌باشد

ابتدا بنابر راهنماييهاي‌ استاد محترم‌ راهنما، نوزده‌ موضوع‌ زهدي‌ انتخاب‌ كردم‌ و سپس‌ ابيات‌ مربوط‌ به‌ هر كدام‌ ازاين‌ موضوعات‌ را از ديوان‌ استخراج‌ و با استفاده‌ از كتابهاي‌ لغت‌ و مراجعه‌ به‌ نسخه‌هاي‌ مختلف‌ ديوان‌ ، آنها را ترجمه‌كرده‌ و شرح‌ دادم‌ و علاوه‌ بر آن‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ در بررسي‌ زهديات‌ ابوالعتاهيه‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ شاعر ، در زهديات‌ خوداز قرآن‌ كريم‌ و احاديث‌ شريفه‌ الهام‌ گرفته‌ است‌ . لذا ، من‌ نيز به‌ نوبه‌ خود و به‌ پيشنهاد استاد راهنما با بررسي‌ تفاسيرقرآن‌ كريم‌ و كتابهاي‌ معتبر حديث‌ ، به‌ ذكر پاره‌اي‌ از آيات‌ و احاديث‌ مربوط‌ به‌ هر كدام‌ از موضوعات‌ را همراه‌ تفسيرو ترجمة‌ آنها پرداخته‌ و در دو بخش‌ (الف‌ ) و (ب‌) بعد از هر كدام‌ از آن‌ موضوعات‌ نوزده‌گانه‌ كه‌ آيات‌ قرآن‌ را دربخش‌ (الف‌) و احاديث‌ را در بخش‌ (ب‌) ذكر كردم‌

اميداست‌ كه‌ با اين‌ كار ، نظر استاد راهنما و مشاور و ادب‌ دوستان‌ را جلب‌ كرده‌ باشم‌ و سهمي‌ هر چندكوچك‌ ، درخدمت‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ و عربي‌ داشته‌ باشم‌ و از اين‌ رهگذر ، خدمتي‌ به‌ دانشجويان‌ رشته‌ ادبيات‌ فارسي‌ و ادبيات‌ عرب‌انجام‌ داده‌ باشم‌