تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 23/6/76

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دكتر ساسان ‌سپنتا دكتر تحريريان‌‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : علي بخشي‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر سيد محمدتقي‌ طيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ارزيابي ‌ميزان ‌تأثير زبانشناسي ‌در آموزش ‌زبان‌انگليسي ‌در دبيرستانهاي ‌استان ‌مركزي‌

چكيده

ازآنجاكه‌ زبان‌ شناسان‌ كاربردي‌ توفيق‌ در آموزش‌ زبان‌ خارجي‌ رادرگرو بكارگيري‌ يافته‌ هاي‌ اين‌ رشته‌ مي‌ دانندبه‌ همين‌ جهت‌ كتاب‌هاي‌ جديد آموزش‌ زبان‌ انگليسي‌ براي‌ دبيرستانهاي‌ ايران‌ توسط‌ زبان‌ شناسان‌ نگارش‌ يافته‌،اماعده‌اي‌ ازدبيران‌ زبان‌ به‌ علت‌ ناآشنائي‌ بازبان‌ شناسي‌ وشايد به‌ علل‌ ديگر روش‌ ومراحل‌ تدريس‌ مورد نظر مؤلفين‌مزبورراعملا"به‌ كارنمي‌ گيرندوازروش‌ هاي‌ ديگري‌ طبق‌ سليقه‌ خوداستفاده‌ مي‌ كنند

موضوع‌ اين‌ بررسي‌ اندازه‌ گيري‌ ميزان‌ تأثيرزبان‌ شناسي‌ كاربردي‌ و مشخصا"روش‌ توصيه‌ شده‌ توسط‌ نويسندگان‌كتابهاي‌ درسي‌ درآموزش‌ ويادگيري‌ زبان‌ انگليسي‌ درمقايسه‌ باروش‌هاي‌ ديگرمي‌ باشد

فرضيه‌ ها :

چون‌ كتاب‌ هاي‌ درسي‌ زبان‌ انگليسي‌ دوره‌ متوسطه‌ براساس‌ روش‌هاي‌ توصيه‌ شده‌ درزبان‌ شناسي‌ كاربردي‌تدوين‌ شده‌، آموزش‌ اين‌ كتابهاباروش‌هاي‌ مبتني‌ برزبان‌ شناسي‌ موجب‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ خواهدشد

عدم‌ به‌ كارگيري‌ روش‌ تدريس‌ زبان‌ شناختي‌ درتدريس‌ زبان‌ انگليسي‌ دردوره‌ متوسطه‌ موجب‌ افت‌ تحصيلي‌دانش‌آموزان‌ خواهدشد

عدم‌ به‌ كارگيري‌ روش‌ تدريس‌ جديد توسط‌ برخي‌ ازدبيران‌ معلول‌ عواملي‌ است‌ كه‌ دراين‌ بررسي‌ موردكنكاش‌ قرارخواهندگرفت‌

جامعه‌ آماري‌ :

دانش‌ آموزان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ دركلاس‌هاي‌ روزانه‌ درسال‌ تحصيلي‌ 76 - 75 پايه‌ چهارم‌ متوسطه‌ شهرهاي‌ خمين‌، دليجان‌، محلات‌ وتوابع‌ آنها

دبيران‌ شاغل‌ به‌ تدريس‌ زبان‌ انگليسي‌ درپايه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهرستانهاي‌ خمين‌، دليجان‌ ومحلات‌ درسال‌ تحصيلي‌ 75 - 74

نمونه‌ آماري‌ :

كل‌ جامعه‌ موردبررسي‌ قرارگرفت‌

روش‌ پژوهش‌ : توصيفي‌ ـ ميداني‌

ابزارپژوهش‌ :

فرم‌ مراجعه‌ به‌ اسناد

فرم‌ ثبت‌ اطلاعات‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌

فرم‌ ثبت‌ اطلاعات‌ روش‌ اعمال‌ شدة‌دبيران‌

آزمون‌(پرسشنامه‌) روش‌ تدريس‌ دبيران‌

خلاصه‌ يافته‌ ها :

كتاب‌هاي‌ درسي‌ زبان‌ انگليسي‌ براساس‌ نظريه‌هاي‌ زبانشناسي‌ كاربردي‌ تأليف‌ شده‌ است‌

هيچ‌ يك‌ ازدبيران‌ به‌ طوركامل‌ روش‌ تدريس‌ زبان‌ شناختي‌ رااعمال‌ نكرده‌ اند

اعمال‌ روش‌ تدريس‌ زبان‌ شناختي‌ باپيشرفت‌ تحصيلي‌ 86%همبستگي‌ دارند

اعمال‌ روش‌ سليقه‌اي‌ دبيران‌ باافت‌ تحصيلي‌ 96%همبستگي‌ دارند

دبيران‌ زن‌ بيش‌ ازدبيران‌ مردروش‌ زبانشناختي‌ رااعمال‌ كرده‌اند و دختران‌ بيش‌ از پسران‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ داشته‌اند

رتبه‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ مناطق‌ ورشته‌هابه‌ قرار زيراست‌: 1 - رياضي‌ فيزيك‌:محلات‌ بامعدل‌ 2/14 رتبه‌ اول‌ 2 - علوم‌ تجربي‌:دليجان‌ بامعدل‌ 6/13 رتبه‌ اول‌ 3 - ادبيات‌ وعلوم‌ انساني‌:دليجان‌ بامعدل‌ 5/12 رتبه‌ اول‌