تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 5/10/75

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : سيد علي‌اصغر ميرباقري‌ فرد‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : نرگس صميمي‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر فرهاد مشفقي‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آماده‌ سازي‌ مواد متن‌ درسي‌ در زمينه‌ دستورزبان‌ فارسي‌ براساس‌ نظريه‌ گشتاري‌ براي‌ مقطع‌ دبيرستان‌

چكيده

همانگونه‌ كه‌ از عنوان‌ رساله‌ پيداست‌ هدف‌ از نگارش‌ آن‌ پي‌ريزي‌ دستورزباني‌ علمي‌ براي‌ مقطع‌ دبيرستان‌براساس‌ نظرية‌ زباني‌ حاكميت‌ و مرجع‌گزيني‌ در چارچوب‌ نظرية‌ گشتاري‌ است‌

رسالة‌ حاضر شامل‌ مقدمه‌ ، چهارفصل‌ اصلي‌ و چهار ضميمه‌ مي‌باشد

مقدمه‌ ، خود شامل‌ تاريخچة‌ كوتاهي‌ از دستورنويسي‌ فارسي‌ در ايران‌ ، اصول‌ كلي‌ دستور سنتي‌ و ارزيابي‌ و نقداين‌ اصول‌ و ذكر نكاتي‌ ضروري‌ در رابطة‌ با خود نظريه‌ است‌

فصول‌ 1 تا 4 به‌ ترتيب‌ شامل‌ مواد درسي‌ براي‌ سالهاي‌ اول‌ تا چهارم‌ (نظام‌ فعلي‌) دبيرستان‌ مي‌باشد

ضمائم‌ 1 تا 4 به‌ ترتيب‌ شامل‌ راهنماي‌ معلم‌ براي‌ فصول‌ 1 تا 4 است‌

فصل‌ اول‌ شامل‌ تعريف‌ بعضي‌ علائم‌ ، مقولات‌ اساسي‌ (واژگان‌) ، جملات‌ ساده‌ (تك‌پايه‌) زبان‌ فارسي‌ ،چگونگي‌ نمايش‌ آنها بر روي‌ نمودار درختي‌ و فهرست‌ مصدرهاي‌ بي‌قاعده‌ در زبان‌ فارسي‌ است‌

فصل‌ دوم‌ شامل‌ تعريف‌ بعضي‌ علائم‌ ديگر و همچنين‌ علائم‌ اختصاري‌ ، بسط‌ و تكميل‌ قواعد ذكرشده‌ درسال‌اول‌،مبحث‌ عطف‌ ،پرداختن‌به‌اسم‌ مركب‌ وفهرست‌كامل‌قواعداست‌

فصل‌ سوم‌ شامل‌ مبحث‌ فعل‌ ، ساختمان‌ و چگونگي‌ تشكيل‌ آن‌ ، انواع‌ جملات‌ مركب‌ ، جملات‌عاطفي‌،امري‌،سؤالي‌،منفي‌،مثبت‌،معلوم‌ومجهول‌ وانواع‌ابهام‌دربخش‌اسمي‌است‌

فصل‌ چهارم‌ شامل‌ انواع‌ حالات‌ ، نقشها و افعال‌ وجهي‌ در فارسي‌ مي‌باشد