تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 4/9/75

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : محمود براتي‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : قاسم بخشيان فر‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر ساسان‌ سپنتا‌‌‌‌‌‌‌‌

توصيف‌ گويش‌ لري‌ ممسني‌

چكيده

تحقيق‌ حاضر به‌ توصيف‌ گويش‌ لري‌ ممسني‌ مي‌پردازد و شامل‌ مقدمه‌ و پنج‌ فصل‌ مي‌باشد . در بخش‌ مقدمه‌ روش‌كار و نيز خلاصه‌اي‌ از قسمتهاي‌ مختلف‌ پايان‌ نامه‌ ارائه‌ شده‌ است‌

در فصل‌ اول‌ به‌ موقعيت‌ جغرافيائي‌ ممسني‌ اشاره‌ شده‌ و نيز با توجه‌ به‌ ورود مكتب‌ جهاني‌ اسلام‌ به‌ ايران‌ تاريخ‌مختصري‌ از ممسني‌ آورده‌ شده‌ است‌ . علاوه‌ بر آن‌ با توجه‌ به‌ نظر محققين‌ ايراني‌ و غيرايراني‌ گويش‌ لري‌ ممسني‌بعنوان‌ گويشي‌ از زبان‌ لري‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ بطوريكه‌ از زبان‌ فارسي‌ و نيز لهجه‌هاي‌ مجاور خود متمايز است‌

در فصل‌ دوم‌ ساخت‌ واجي‌ اين‌ گويش‌ با استفاده‌ از جفتهاي‌ كمينه‌ تحليل‌ شده‌ است‌ سپس‌ واجگونه‌ها ، ساخت‌واجي‌ ، خوشه‌هاي‌ واجي‌ و نيز نمونه‌هايي‌ از قواعد و فرآيندهاي‌ واجي‌ (تبديل‌ ـ اضافه‌ ـ حذف‌ و قلب‌) بررسي‌ شده‌ ومثالهايي‌ ارائه‌ شده‌ است‌ . در پايان‌ فصل‌ واحدهاي‌ زبرزنجيري‌ تكيه‌ ، آهنگ‌ و كشش‌ نيز به‌ تفصيل‌ مورد بحث‌ قرارگرفته‌اند

فصل‌ سوم‌ به‌ ساخت‌ نحوي‌ اين‌ گويش‌ مي‌پردازد . در تحليلهاي‌ دستوري‌ از نظريات‌ زبانشناسي‌ ساخت‌ گرابه‌ ويژه‌نظريه‌ "مقوله‌ و ميزان‌" هليدي‌ استفاده‌ شده‌ است‌ . در اين‌ فصل‌ مقوله‌هاي‌ دستوري‌ جمله‌ ، بند ، معمم‌ ، مطابقه‌ ، گروه‌اسمي‌ ، گروه‌ فعلي‌ ، گروه‌ قيدي‌ ، ستاك‌ ، معلوم‌ و مجهول‌ ، وجه‌ و زمان‌ فعل‌ و ... مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ . در پايان‌اين‌ فصل‌ جدول‌ مربوط‌ به‌ افعال‌ منظم‌ و نامنظم‌ آورده‌ شده‌ است‌

فصل‌ چهارم‌ مربوط‌ به‌ ساختــواژه‌ مي‌باشد . در اين‌ فصـل‌ انـواع‌ تكواژها (آزاد و مقيد) ، ساخت‌ واژه‌ و نيزفرآيندهاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ (تركيب‌ ـ اشتقاق‌ و تركيب‌ همجواري‌) با ارائة‌ مثالهائي‌ از گويش‌ لُري‌ ممسني‌ مورد بحث‌ قرارگرفته‌ است‌

فصل‌ پنجم‌ به‌ فهرست‌ الفبائي‌ ـ موضوعي‌ واژگان‌ متداول‌ در اين‌ گويش‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ در اين‌ فصل‌موضوعات‌ مختلف‌ در زندگي‌ روزمرة‌ گويشوران‌ لُر انتخاب‌ شده‌ و واژه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آنها آورده‌ شده‌ است‌

در فصل‌ ششم‌ جملات‌ ، اصطلاحات‌ ، ضرب‌المثلها ، داستانها و اشعار به‌ گويش‌ لري‌ ممسني‌ واجنويسي‌ و سپس‌ به‌فارسي‌ بازنويسي‌ شده‌ است‌ . در پايان‌ نيز منابع‌ مورد استفاده‌ واژه‌نامة‌ فارسي‌ ـ انگليسي‌ و انگليسي‌ ـ فارسي‌ و نيزچكيدة‌ پايان‌نامه‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ آورده‌ شده‌ است‌