تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 2/4/76

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دكتر ساسان‌ سپنتا‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : حميده ابراهيمي فخاري‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر جهانگير فكري‌ ارشاد‌‌‌‌‌‌‌‌

توصيف‌ زبانشناختي‌ گويش‌ منطقه‌ جرقويه

(گرگويي‌ يا ولايتي‌)

چكيده

دراين‌ رساله‌ به‌ توصيف‌ زبانشناختي‌ گويش‌ منطقه‌ "جرقويه‌" كه‌ يكي‌ از گويشهاي‌ مركزي‌ ايران‌ است‌ پرداخته‌ شده‌است‌ در مقدمه‌ در بارة‌ عنوان‌ و روش‌ كار و اهداف‌ اين‌ رساله‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌ . كه‌ روش‌ روش‌ مصاحبه‌ و ضبط‌نوار است‌ و هدف‌ گردآوري‌ اطلاعات‌ در بارة‌ گويشي‌ است‌ كه‌ در حال‌ تغيير و تحول‌ سريع‌ و نابودي‌ مي‌باشد ، تا شايداين‌ اطلاعات‌ و اين‌ توصيف‌ علمي‌ قدمي‌ در راه‌ حفظ‌ اين‌ گويش‌ باشد و اساس‌ كار بر مبناي‌ نظريه‌ مقوله‌ و ميزان‌ است‌

اين‌ رساله‌ مشتمل‌ بر شش‌ فصل‌ است‌ :

در فصل‌ اول‌ به‌ ارائه‌ كلياتي‌ در بارة‌ منطقه‌ جرقويه‌ و گويش‌ اين‌ منطقه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌

فصل‌ دوم‌ به‌ واجشناسي‌ گويش‌ جرقويه‌ اختصاص‌ دارد . در اين‌ بخش‌ ابتدا همخوانها و سپس‌ واكه‌هاي‌ اين‌ گويش‌ ازطريق‌ زوجهاي‌ كمينه‌ و با استفاده‌ از روش‌ جانشيني‌ استخراج‌ شده‌ و بعد در جدولي‌ ارائه‌ گرديده‌ است‌ . و به‌ الگوهاي‌هجايي‌ ، واحدهاي‌ زبرزنجيري‌ و برخي‌ فرآيندهاي‌ آوايي‌ از قبيل‌ حذف‌ ، اضافه‌ و ابدال‌ نيز اشاره‌ گرديده‌ است‌

در فصل‌ سوم‌ به‌ دستور گويش‌ جرقويه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ . ابتدا گروههاي‌ اسمي‌ ، قيدي‌ و فعلي‌ جداگانه‌ بررسي‌شده‌اند . سپس‌ اجزاء جمله‌ ، دستگاههاي‌ جمله‌ و انواع‌ جمله‌ در اين‌ گويش‌ همراه‌ با مثال‌ بررسي‌ گرديده‌اند

فصل‌ چهارم‌ به‌ ساختمان‌ واژه‌ اختصاص‌ دارد . در اين‌ فصل‌ چهارگونه‌ ساختمان‌ واژه‌ در گويش‌ جرقويه‌ كه‌ عبارت‌از ساده‌ ، اشتقاقي‌ ، مركب‌ و نام‌آوا هستند با ذكر مثال‌ و اجزاء تشكيل‌ دهندة‌ آنها ، معرفي‌ شده‌اند

فصل‌ پنجم‌ شامل‌ يك‌ داستان‌ كوتاه‌ است‌ كه‌ واجنويسي‌ و ترجمع‌ گرديده‌ و تعدادي‌ ضرب‌المثل‌ اين‌ گويش‌ نيز ذكرشده‌ است‌

فصل‌ ششم‌ اين‌ رساله‌ داراي‌ دو قسمت‌ واژه‌نامه‌ و فهرست‌ مصادر مي‌باشد

در بخش‌ واژه‌ها ، واژه‌هاي‌ اين‌ گويش‌ كه‌ با فارسي‌ معيار تفاوت‌ دارند همراه‌ با معناي‌ آنها آورده‌ شده‌ و در بخش‌مصادر فهرستي‌ از مصادر اين‌ گويش‌ همراه‌ با معناي‌ معادل‌ آنها در فارسي‌ ، ستاك‌ حال‌ ، ستاك‌ گذشته‌ ، اول‌ شخص‌مفرد حال‌ ، اول‌ شخص‌ مفرد گذشته‌ و وجه‌ امري‌ دوم‌ شخص‌ مفرد گردآوري‌ و تنظيم‌ گرديده‌ است‌