تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 8/4/76

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دكتر جهانگير فكري‌ ارشاد‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : شهرزاد محمدپور‌‌‌‌‌

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر ساسان‌ سپنتا‌‌‌‌‌‌‌‌

گردآوري‌ و بررسي‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ تخصصي‌ پيشه‌هاي‌ سنتي‌ و صنايع‌ دستي‌ اصفهان‌

چكيده

رسالة‌ موجود با عنوان‌ "گردآوري‌ و بررسي‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ تخصصي‌ پيشينه‌هاي‌ سنتي‌ و صنايع‌ دستي‌اصفهان‌" به‌ گردآوري‌ و بررسي‌ قسمتي‌ از گنجينة‌ واژگان‌ زبان‌ فارسي‌ مي‌پردازد كه‌ بطور مدون‌ در هيچ‌ كتاب‌ يافرهنگ‌ صنايع‌ دستي‌ ثبت‌ و ضبط‌ نشده‌ است‌ . اين‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ به‌ تفكيك‌ رشته‌ گردآوري‌ شده‌ و توصيف‌كاربردي‌ آنها بطور كامل‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌ بدين‌ ترتيب‌ يك‌ فرهنگ‌ صنايع‌ دستي‌ بوجود آمده‌ كه‌ مي‌تواندبعنوان‌ يك‌ منبع‌ درسي‌ و اطلاعاتي‌ در اختيار هنرجويان‌ ، دانشجويان‌ هنر و علاقه‌مندان‌ قرار گيرد و آنان‌ مي‌توانند باشنيدن‌ يك‌ اصطلاح‌ صنايع‌ دستي‌ ، معني‌ و كاربرد آن‌ را بطور كامل‌ در اين‌ رساله‌ پيدا كنند . در ضمن‌ كلية‌ اين‌ واژه‌هاو اصطلاحات‌ در زبان‌ فارسي‌ ميانه‌ ريشه‌يابي‌ و يا ريشة‌ آنها عيناً و يا معادل‌ آنها در زبان‌ فارسي‌ ميانه‌ ارائه‌ شده‌ است‌

در پايان‌ رساله‌ پيوستي‌ وجود دارد كه‌ كلية‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ موجود در رساله‌ در آن‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباتنظيم‌ شده‌ تا علاقه‌مندان‌ بتوانند با شنيدن‌ يك‌ اصطلاح‌ حتي‌ اگر ندانند مربوط‌ به‌ چه‌ رشته‌اي‌ است‌ ، آن‌ را به‌ راحتي‌پيدا كرده‌ و اطلاعات‌ لازم‌ را دريافت‌ كنند . همچنين‌ پايان‌نامه‌ مصور است‌ و براي‌ روشنتر شدن‌ معني‌ ، مفهوم‌ و كاربردواژه‌ها و اصطلاحات‌، سعي‌ شده‌ حتي‌الامكان‌ از عكس‌ ، طرح‌ و رسم‌ استفاده‌ شود