تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/8/80

رشته و گرايش : زبان انگليسي-آموزش زبان انگليسي

استاد مشاور : دکتر زهره کسائيان

نام و نام خانوادگي : حسين شادمان افضل

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر افقري

تأثير توليد زبان بر انگيزش آگاهي و يادگيري زبان دوم

چكيده

اين تحقيق سعي داشته است كه يكي از تاثيرات توليد زبان را كه توسط سوين (Swain)1993و1995و1998 مطرح شده را مورد مطالعه قرار دهد. به طور اخص فرايند توليد زبان تحت شرائط خاصي ممكن است فراگيران زبان دوم را بر آن دارد كه ازبرخي از مشكلات زباني خود اگاه شده و مطالبي را به ذهن آنها بياورد كه آنها براي يادگيري زبان به آن احتياج دارند. دو سؤال مورد تحقيق در اين مطالعه عبارت بودند از: 1- آيا توليد زبان توسط فراگيران زبان دوم باعث آگاهي يافتن آنها از مشكلات زباني شان ميشود؟و 2- آيا فرايند توليد زبان باعث فراگيري ساختار مورد نظر مي گردد؟

در گروه آزمايش فراگيران ابتدا متني را خواندند و سپس جملات ناقصي را كه از همان متن برگزيده شده بود كامل نمودند. اين كار يك بار ديگر نيز تكرار شد و آنها براي بار دوم جملات ناقص را كه از همان متن انتخاب شده بود كامل كردند. براي ارزيابي نقش توليد زبان در انگيزش آگاهي فراگيران زير جملاتي را كه به نظر آنها براي كامل كردن جملات ناقص مهم بودند حط كشيدند. فراگيران در گروه كنترل در معرض همان مطالب قرار گرفتند با اين تفاوت كه آنها مبادرت به توليد زبان نكردند.

گرچه وظائف مشخص شده در حين آزمايش باعث انگيزش آگاهي و يادگيري متعاقب اين مطالب گرديد اما آزمون پاياني نتوانست اين تفاوت را آشكار نمايد. نتايج حاصله در جهت تعيين تآثير توليد زبان در انگيزش آگاهي و فراگيري زبان دوم و شرائطي كه براي يادگيري زبان دوم مؤثر هستند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.