تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/80

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

نام و نام خانوادگي : احمد سهرابي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نصرالله شاملي

تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان{از سوره انعام آيه99 تا سوره اعراف آيه 89 }

چكيده

رساله شامل صد بيت از شواهد وارد شده در تفسير مجمع البيان و شرح و توضيح مفردات ومعاني كامل آن به همراه نكات صرفي ابيات است و بيانگر گزيده اي از زندگينامه گويندگان ابيات مذكور مي باشد . رساله متشكل از شكر و تقدير و اهداء ومقدمه در 6 صفحه و متن رساله در 72 صفحه و پيوستها شامل فهرست قوافي اشعار و فهرست مصادر است . براي تكميل آن در كتابخانه هاي دانشكده زبانهاي خارجي اصفهان و كتابخانه مركزي آن استفاده شده است كه مراجعه به بيش از 120 مرجع مهم تحقيقي تا حدودي بيانگر ارزش تحقيقي است كه اين رساله در بر دارد.