تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محدثه مزوري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 25/6/81

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : -

تحقيق و شرح شواهد شعري تفسير مجمع البيان (از آية 9 سورة توبه تا آخر آية 98 سورة يونس)

چكيده

يكي از موضوعات مهمي كه مسلمانان از زمان نزول قرآن به آن پراختند، مسألة تفسير بوده است. در اين رابطه تفاسير متعددي نوشته شد، و تفسير مجمع البيان يكي از اين تفاسير مهم در ميان شيعه و اهل سنت به شمار مي‌رود. مؤلف آن ابوعلي فضل بن حسن طبرسي (متوفي به سال 528) در تفسير خود، كه تفسيري علمي و ادبي است، به نكات لغوي، اعرابي و شأن نزول آيات اهتمام ورزيده و اين نكات را تقسيم‌بندي كرده است. به همين جهت به تفسيرش ارزش زيادي بخشيده است.

مرحوم طبرسي در تفسير خود، تعداد زيادي از اشعار جاهلي و اموي و عباسي را به عنوان شاهد آورده، ولي اين شواهد را شرح و توضيح نداده است.

در قرن 11 هجري قمري عالمي گرانقدر به نام ميرزا طاهر قزويني به شرح شواهد شعري اين تفسير (از اول قرآن تا اول سورة نساء) اهتمام ورزيده، ولي به نكات صرفي و لغوي اين اشعار نپرداخته است. پس از آن سيد كاظم موسوي همين مقدار از شرح اشعار ميرزا طاهر قزويني را تصحيح كرده است، و از آنجا كه اين كار ارزشمند ناتمام مانده بود، اين تحقيق درصد برآمده اين شواهد شعري را (از آيه 9 سورة توبه تا آخر آية 98 سورة يونس) از نظر دستوري (صرفي) و لغوي بررسي كرده و آنرا به طور مختصر شرح دهد.