تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهران قانع

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 27/6/81

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : -

وجوه اعرابي استخراج شده از وجه معني در تفسير مجمع البيان (از جزء 20 تا آخر قرآن كريم)

چكيده

تفسير مجمع البيان از جمله تفاسيري است كه مؤلف آن علامه طبرسي مطالب اين تفسير را در بخشهاي مختلف تقسيم نموده است كه عبارتند از: 1ـ قرائت 2ـ حجت 3ـ لغت 4ـ اعراب 5ـ معني . در وجه معني مؤلف به معني آيات قرآن كريم پرداخته است و لكن گاهي سهوا و يا شايد عمدا وجوه اعرابي را در اين قسمت آورده است . اينجانب در رساله خويش سعني نمودم كه اين وجوه را جدا نمايم و سپس آنرا با ديگر علماي نحو و تفسير، مثل زجاج، عكبري، زمخشري، ابن الانباري، علامه طباطبائي و .... مقايسه نمودم و در آخر نظر افضل و ا رحج را بين آراء نحويين به همراه دليلي كه مقبول باشد با كمك كتب مهم نحوي مثل الكتاب سيبويه و شرح ابن عقيل و مغني اللبيب و ... بياورم .