تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/4/81

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : منيژه قنبري عديوي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

“رابطه ميان شعر و فلسفه” در ديوان شعر “سرنوشتها“ اثر آلفرد دوويني

چكيده

آلفراد دوويني يكي از شاعران و نويسندگان فرانسوي قرن 19 و پيرو مكتب رمانتسيم مي باشد كه آثار وي بيشتر جنبه فلسفي دارند. در اين پايان نامه سعي شده است رابطه ميان شعر و فلسفه در اشعار وي بررسي شود . اين پايان نامه شامل سه بخش است:

ـ بخش اول تحت عنوان “شعر فلسفي ويني و رمانتيسم” به بررسي ديدگاه ويني راجع به شعر و شاعر و تشابه و تضاد اين ديدگاه با ساير رمانتيكها مي پردازد. در حقيقت شعر ازنظر وي وسيله اي براي بيان فكر و فلسفه شاعر است نه وسيله اي براي بيان احساسات يا سياست شاعر، آنگونه كه ساير شعراي رمانتيك فكر مي كنند.

ـ بخش دوم تحت عنوان “تم‌هاي فلسفي شعر ويني” ديدگاه اين شاعر را نسبت به انسان و جهان بررسي مي كند شاعر بعد از نگرش منفي كه نسبت به انسان و شر ايط زندگي وي دارد و او را موجودي اسير سرنوشت و مرگ مي داند به آينده وي اميدوار است و معتقد است كه انسان با كمك قوه تفكرش مي تواند آينده اي بهتر را براي خود رقم زده و بر مرگ پيروز شود.

ـ بخش سوم “هنر ويني” را بررسي مي كند در حقيقت اين شاعر از ميان صنايع شعر تنها آنهايي را استفاده كرده است كه با ايده آل وي يعني بيان فكر و فلسفه از طريق شعر سازگار است. بديهي است كه با اين روش شعر در معرض نزديك شدن به نثر قرار مي گيرد كه ا لبته شاعر توانسته است “سمبول” كه مشخصة كار وي است فاصله اين دو مقوله را همچنان حفظ كند.