تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/3/81

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : شهلا زنديه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

تحرك و پويايي در پرسناژهاي بالزا ك

چكيده

در قرن نوزدهم ، در كشور فرانسه، رابطه تنگاتنگي ميان تحولات ادبي و تحولات اجتماعي وجود داشته است. در نتيجه ادبيات رنگ اجتماعي- تاريخي به خود گرفته و رمان نويس به بيان وقايع زمان خود پرداخته است.

بالزاك نيز از جمله نويسندگاني است كه به جاي نقل تاريخ گذشته، وقايع قرن نوزدهم و زندگي مردم جامعه خود را بيان كرده است.بالزاك با تشريح و تحليل زندگي پاريس و ولايات، از زمان انقلاب تا سلطنت ماه ژوئيه و پژوهش در محيطهاي اجتماعي كه در آن زمان قابل بررسي بود به باستان شناس اثاثيه اجتماعي و صورت بردار حرفه ها بدل گشته است.او در واقع بيش از هر نويسنده هم عصر خود، در فراسوي ظواهر، به بيان علت جنبش اجتماع روي آورده است.

ما با تكيه بر واقع بيني عميق بالزاك نشان داده ايم كه اين نويسنده بزرگ قرن نوزده نه تنها به بيان نااميديهاي نسل بعد از انقلاب نپرداخته بلكه تاكيد بر تحرك و پويايي آنها داشته و تمامي تحولات اين دوره، براي گذر از جامعه اي سنتي به جامعه اي صنعتي و مدرن را، اجتناب ناپذير دانسته است.