تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/12/80

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : ولي احمدپور

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر حبيب اله گندم زاده

طنز پشتوانه انسان دوستي آناتول فرانس

چكيده

از دير باز طنز و انواع آن ، با برجسته تر نشان دادن اشتباهات وناهمگوني ها وعدم تناسبها ،در موقعيتهاي خنده دار توانسته اند نقش عمده اي در اصلاح اخلاق اجتماعي داشته باشند.

Ironie (ايروني ) كه در ابتدا به عنوان يكي از فنون سخنوري (به ويژه نزد سقراط ) شناخته شده بود رفته رفته به يكي از انواع طنز در آمد كه با وارونه كردن موقعيت ( Inversion de la situation)يا با وارونه كردن عبارات (antiphrase) توانست بيش از هر نوع ديگر طنز به مقابله با ضد ارزشها پرداخته ودر خدمت اصلاح آداب ورسوم واخلاقيات وارزشهاي انساني قرار گيرد .

آنا تول فرانس يكي از نويسندگاني است كه با مهارت وتسلطي كه در كاربرد اين تكنيك طنز داشته توانسته است از آن به عنوان پشتوانه انسان دوستي خود به خوبي استفاده كند وبا قلم وزبان تند خود ، ودر قالب اين شيوه طنز ضد ارزشهايي چون بي عدالتي جنگ طلبي وروحيه نظامي گري ، خرافات ، تعصبات كور ، دورويي و ترويز ، فضل فروشي وپيش داوري ها را به نقد كشيده وبا آنها مبارزه مي كند .وي با روحي سرشار از حقيقت طلبي ، عدالت خواهي وكمال گرايي وانسان دوستي به دفاع از ارزشهاي انساني نظير صلح ،آزادي ،عدالت ،عشق پاك وانساني ، نوع دوستي وخير خواهي مي پردازد.

در اين تحقيق قصد ما بررسي اين مطلب يعني « طنز پشتوانه انسان دوستي » آنا تول فرانس در سه اثر زير مي باشد:

1-جنايت سيلوتر بونارد (1881)

2-آقاي برژره در پاريس (1901)

3-خدايان تشنه اند(1912)