تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليدا قدرقدر جهرمي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نرگس گنجي

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمدکاظم حاج ابراهيمي

هنر داستان کوتاه نزد فاطمة يوسف العلي نويسنده کويتي

چكيده

اين پژوهش ، مجموعه داستانهاي کوتاه فاطمه العلي نويسنده معاصر را که از پيشگامان ادبيات داستاني در کويت است،از دو جنبه ادبـي و محتوايي مورد بررسـي قرار داده است.

در فصل اول با مروري بر تاريخچه داستان کوتاه و به طور خلاصه به طرح ويژگي هاي داستان کوتاه و برخي از داستان نويسان نامدار کويت مي پردازد.

در دومين فصل رساله برخي از عناصر داستان هاي فاطمه العلي مانند شخصيت ، حادثه ، پيرنگ ، زمان و مکان و سبک و زبان داستان مورد بررسي واقع شده اند.

فصل سوم مشتمل بر تحليل محتوايي داستانهاي العلي است و مـوضوعـات محوري داستانها و اثرمسائل تاريخي ، اجتماعـي و فرهنگـي در آنها را بررسـي مي کند. نگاه جديد به مسأله زنان و طرح مشکلات آنان و ارتباط زن با مرد يکي از ويژگي هاي موضوعي در داستانهاي فاطمة العلي است که در اين فصل به آن اشاره شده است.

از آنجا که نحوه نگرش به انسان يکي از موضوعات اساسي قابل بررسي در نقد داستان نويسي معاصر است، در بخش بررسي موضوعي با ذکر نمونه به جنبه هايي از تصوير انسان در آثار نويسنده پرداخته ايم.

واکنش نويسنده نسبت به جنگ عراق و کويت نوعي ادبيات مقاومت مبني بر موضوع فداکاري براي حفظ حقوق ملي بوجود آورده است که تحت عنوان « صورة الوطن» به آن پرداخته ايم.

واژه هاي کليدي: فاطمه يوسف العلي ، ادبيات کويت ،داستان کوتاه ، عناصر داستان.