تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي احمدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سردار اصلاني

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمدکاظم حاج ابراهيمي

رابطه ادبيات و اخلاق در آثار ميخائيل نعيمة

چكيده

محور اساسي اين پايان نامه ادبيات و اخلاق و رابطه ميان آن دو در آثار ميخايل نعيمه است . ادبيات درباره انسان و تمامي نيازهايش و روحيات و حالتهايش با بياني زيبا و صادقانه صحبت مي کند و اين قابليت را دارد که راه و روش روشني را براي رسيدن انسان به هدفش هموار نمايد. و اخلاق مجموعه اي از اصول و مباني است که ناظر بر فرايند زندگي و کمال و سعادت انسان است.

ارتباط و انسجام عميقي بين ادبيات و اخلاق در آثار نعيمه است که از آبشخور انديشه واحدي سرچشمه مي گيرند و اهداف مشترکي را از جمله خود شناسي ، شناخت نهفته هاي انسان و هدف از وجودش را که منجر به معرفت خداوند و يکي شدن با اوست دنبال مي کند.

از آنجائي که ميخائيل نعيمه به دور از زندگي شهري و در روستائي دور دست سکونت داشته است ، اين عزلت و دوري وي را از مسائل انسان و اهتمام وافرش به امت عربي دور نساخته است و ارتباط عميقي با مسائل عمومي و پايداري محکمش در ياري کردن اخلاق و هنجارها و در طليعه آن ارزشهاي آزادي و احترام انسان و حقوقش داشته است . و مي‌بينيم که ادبيات نعيمه آيينه تمام نما و صافي از انديشه اش و عواطفش و دردها و آرزوهايش مي باشد و همچنين بازتاب حقيقي از جامعه و آنچه که در آن اتفاق مي افتد . ادبيات نعيمه رسالتي والا و بيدار در پويايي و بالندگي وجدان بشري و بيدار کردن ضمير انساني و توسعه و شکوفايي فضيلت هاي اخلاقي دارد . همچنين تعبيري از نفس بشري و انتشار خير و فضيلت ها و پايبندي به ارزشهاي انساني است.

آنچه که در اين پايان نامه شايان ذکر است اينکه ادبيات نعيمه ادبيات متعهد و مکتبي است که نسبت به رسالت خود امين و وفادار است و راه روشن زندگي را براي کساني که در تاريکي هاي ناداني و وهم و شک سرگردان شده اند ترسيم مي کند . ادبيات انساني و هدفداري که ذات انسان را محور خود قرار داده است و به توصيف آن و سخن از ظواهرش و پندارهايش مي پردازد و از دوستي و محبت ، بغض و عظمت ، والايي و کوچکي ، مهرباني و قساوت ، عدل و احسان ، ضعف و توانمندي ، درد و لذت ، و اندوه و شادي و ناملايمات و پيوندهاي انسان ، آغاز سخن مي کند.

نعيمه تمامي سعي و تلاش خود را در مسير سعادت انسان و آزادي و زنده کردن قلب و فکر و روح مبذول داشته است . از اين رو هرگاه از ادبيات نعيمة صحبت مي کنيم از فضيلت هاي انساني و انديشه هاي ارزشمندش که تمامي قضايا انسان و زندگي را فرا مي گيريد پرده بر مي‌داريم.

با وجود اين ادبيات نعيمة ادبيات منطقه اي نيست که فقط در وطن خودش محدود شود بلکه ادبيات وي ادبياتي فراگير و عمومي است که انسان و هدف هايش و استعدادهاي دروني اش را مورد خطاب قرار مي دهد و به کساني که خواهان زندگي هستند راه و روش محکم و منطقي را براي جسجوي معرفت و کمال و سعادت ترسيم مي کند.

کليد واژگان: ميخائيل نعيمة، ادبيات، اخلاق، ادبيات متعهد، آزادي بيان.