تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : راضيه صادقپور

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر مجيد يوسفي بهزادي

تاريخ دفاع : 23/7/86

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر زهره جوزداني

دو راهي تقدير در پوليوکت و سينا اثر کورني

چكيده

پير کورني (1661_1606) نويسنده درام نويس فرانسوي با خلق تئاتر هاي غني نقش اساسي در ادبيات فرانسه ايفا مي کند . تئاترکورني به بررسي خصوصيات دروني بشر مي پردازد و اهميت آثارش در جدال ميان نيکي و بدي تحقق مي يابد. او دنيايي ايده آل خلق مي کندو در آن قدرت حقيقي قهرمانان را به تصوير مي کشاند. مهمترين پيامي که در صحنه به ما عرضه مي کند حسن کمال جويي انساني است که مي تواند با اراده خويشتن به درجات معنوي دست يابد. هر يک از تراژدي هاي کورني وجدان اگاه قهرماني را به نمايش مي گذارد که مشکلاتي بر سر راه دارد ولي در نهايت موفق مي شود و به خوشبختي و سعادت مي رسد. تحقق چنين تعادلي، فداکاري هايي به همراه داد که که خود دليلي براي سعادتمندي انسان ها قلمداد مي شوند. از خلال دو اثر سينا و پوليوکت نشان خواهيم داد چگونه قهرمانان کورني با اتکا به نيروي اراده بر وسوسه هاي هواي نفس چيره مي شود و با تعادل ميان اين دو به رستگاري مي رسند. اين‌ رساله‌ شامل‌ سه بخش‌ اساسي‌ مي‌باشد: در بخش‌ اول‌ خصوصيات‌ قهرمان‌ كورني‌ بررسي‌ گرديده‌ که چگونه با فداكاري‌ و سرسختي‌‌ در راه‌ انجام‌ وظيفه و براي دستيابي به سعادت تلاش مي کند. در بخش‌ دوم‌ به معرفي موانع و مشکلاتي که بر سر راه شخصيت ها قرار گرفته اند پرداخته و دو راهي تقدير را در نزد شخصيت هاي دو نمايشنامه پوليوکت و سينا مورد مطالعه قرار داديم. به اين معنا که انسان در موقعيتي قرار مي کيرد که مجبور به انتخاب ميان دو راه متناقض مي شود و اين انتخاب در تمام زندگي او بازتاب دارد و در نتيجه اين انتخاب، او به يک قهرمان مبدل مي شود. در اين راستا براي يافتن دلايل پيشرفت يا زوال انساني، نقش اراده و هواي نفس به عنوان دو عامل اساسي مطرح مي شوند و انتخاب صحيح مي تواند برتري توانائي هاي روحي و معنوي انسان را در مقابل اميال نفساني به اثبات رسانده و به تقويت اراده اي سازنده در جهت نيل به تعالي کمک مي کند. در بخش سوم به بررسي قدرت اراده در راستاي از ميان برداشتن وسوسه ها و تريدها براي نيل به سعادت پرداختيم. قهرمان‌ كورني‌ با صفات‌ شايسته‌ اخلاقي‌ و بزرگي‌ روح‌خويشتن‌ را از ديگران‌ متمايز مي‌سازد.در اعمال‌ قهرمان‌ كورني‌ عقل‌ و تفكر حاكم‌ مي‌باشد و در تصميم‌ گيريهايش‌ احساسات‌ نقشي‌ ندارد. آنها تا سر حدمرگ‌ از شرافت‌ خود دفاع‌ مي‌كنند، داراي‌ اراده‌اي‌ قوي‌ و شجاعتي‌ تزلزل‌ ناپذير مي‌باشند و نهايتاً خود را موظف‌ به‌رعايت‌ ارزشهاي‌ جامعه‌ مي‌دانند و در اين‌ راه‌ متحمل‌ سختي‌هاي‌ فراواني‌ مي‌شوند. كورني‌ خالق‌ قهرماناني‌ است‌ که تا آخرين‌ نفس‌ براي‌ حفظ‌ شرافت‌ و ارزشهاي‌ والاي‌ انساني‌ به ‌مبارزه‌ مي‌پردازد.

واژه ها ي کليدي: دو راهي تقدير، اراده، قهرمان، آزادي، سعادت.