تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه قادري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

تاريخ دفاع : 18/6/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

دراسه آراء الفراء النحويه في کتابه «معاني القرآن» و مقارنتها مع آراء البصريين في عصره «من أول سوره النساء حتي نهايه سوره الأنفال»

چكيده

چنانکه ميدانيم از دير باز در علم صرف ونحو دومکتب متقابل پديد آمد .يکي مکتب بصري که بر قياس اهتمام مي ورزيد، ودراين راه از استعمال رايج عرب کمک مي گرفت.سر امد نحويان اين مکتب خليل بن احمد وسيبويه است. ومکتب ديگر مکتب کوفه بود که به اصول شننيداري توجه زيادي داشت، وا با وجود آنکه نادر وکمياب بود آن را بر قياس ترجيح مي داد، از مشهورترين نحويان ا ين گروه مي توان به کسائي وفرّاء اشاره نمود.

وفراء (متوفي 207هـ)از نحويان بزرگ مدرسه کوفه به شمار مي رود و از مهمترين کتابهاي وي، مي توان به کتاب «معاني القرآن» اشاره نمود که با توانايي ويد طولايي که در شناخت لغت و صرف ونحو وادبيات وبلاغت داشته توانسته است مطالب اعرابي بسيارمفيد ونکته هاي ارزنده اي را در اين کتاب بگنجاند.

و در اين رساله سعي بر آن است تا ضمن استخراج نظريه هاي نحوي فرّاءاز کتاب «معاني القرآن»، به بررسي ومقايسه اين نظريه ها با نظريه هاي ديگر نحويان همچون سيبويه (متوفي سال180 هـ) از بصره و کسائي (متوفي 156 هـ) از کوفه پرداخته شود.تا يک مجموعه کامل از اعراب قرآن کريم مبتني بر کتاب «معاني القرآن» فراء را همراه با مقايسه آراء وي با سائر نحويان در اختيار محققان قرار دهد

و ضمناً اين بحث منجر به کشف نظريه هاي جديد نحوي فراء و نيز اصطلاحات خاص وي خواهد شد.

کلمات کليدي: مقايسه نحوي ـ معاني القرآن ـ فرّاء.