تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد علي مرتضوي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

تاريخ دفاع : 22/5/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

شرح شواهد شعري مجمع البيان از آيه 14 سوره لقمان تا آيه 70 سوره صافات

چكيده

تحقيق حاضر، شرح يکصد (100) بيت از شواهد شعري به کار رفته در تفسير مجمع البيان اثر شيخ ابو علي فضل بن حسن طبرسي،‌ از آيه 19 سوره لقمان تا آيه 70 سوره صافات است.

دراين تحقيق سعي شده است تا ابتدا كلمات مبهم با استفاده از كتب لغت مشهور توضيح داده شود و سپس براي درک مطلوب تر معني ابيات ذكر شده است و بعد از آن هم وجه استشهاد به بيت بيان گشته و در برخي موارد مطلع قصيده و نيز در مواردي كه ابيات موقوف المعاني هستند، بيت قبل از بيت شاهد نيز آمده است.

نتايج تحقيق حاصل، از دو جنبه براي پژوهشگران سودمند است؛ اول آن که آراء صرفي و نحوي طبرسي مطرح شده است و دوم اين که ابيات موجود به زبان عربي تشريح و اسناد مربوط به سراينده هر بيت تا حد امکان ذکر شده است.

واژه هاي کليدي: تحليل صرفي ، معني ،‌ وجه استشهاد،‌ تفسير، مجمع البيان