تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آزاده به آذين

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

تاريخ دفاع : 30/6/87

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر مجيد يوسفي بهزادي

بررسي تطبيقي زندگي نامه شخصي روسو «اعترافات» و زندگي‌نامه شخصي استاندال «زندگي هانري برولار»

چكيده

در قرن هجدهم ژان ژاک روسو, نويسنده انديشمند فرانسه با نگارش کتاب خاطرات مشهور خويش "اعترافات" در حقيقت به تدوين زندگينامه خويش همت گماشته است. نزديک به يک قرن بعد نويسنده نامدار فرانسوي استاندال زندگي نامه خود را تحت عنوان زندگي نامه هانري برولار به رشته تحرير مي کشد.

با اينکه زندگي نامه استاندال با زندگينامه روسوتفاوت دارد اما شباهتها و وجوه مشترکي نيز دارند. در اين تحقيق هدف از يک سو مطالعه شباهتهاي ميان اين دو اثر است تا بتوانيم تاثيرات روسو را در تدوين زندگي نامه استاندال بررسي کنيم و از سوي ديگر مطالعه تفاوتهاي اين دو اثر است تا اصالت هنري هر يک از دو نويسنده را نشان دهيم.

روسو و استاندال به خاطرات دوران کودکي خود باز مي گردند تا ببينند چگونه رفتار والدين و مربيانشان اولين بنيانهاي شخصيت شان را شکل داده اند. سپس مراحل تربيتي خود و تمام مواردي چون طبيعت, مذهب و مطالعه آثار نويسندگان پيشين را که در زندگي آنها تاثير گذار بوده است را بررسي مي کنند.

دوران کودکي مي تواند دو جنبه بهشتي و دوزخي به خود بگيرد و اينچنين است که دوران کودکي اين دو نويسنده بازتاب خوشبختي و يا بد بختيشان مي شود. تفاوت در اين است که زيبايي دوران کودکي روسو نسبت به کودکي استاندال تداوم بيشتري داشته است و از اين روست که به کارگيري فعل "دوست داشتن "در اثر روسو و فعل "نفرت داشتن" در اثر استاندال بسيار به چشم ميخورد.

در بخش دوم تحقيق سعي بر آن است تا اين دو اثر را از نقطه نظر ژانر ادبي بررسي کنيم و مشاهده مي شود که هر دو در دسته زندگي نامه شخصي قرار دارند. در نگاه نخست, مساله واقعيت داشتن مطالب بيان شده توسط دو نويسنده مطرح مي گردد و در اين جاست که مسيرشان از هم جدا مي شود. ادبيات و حقيقت براي استاندال آشتي ناپذيرند و از اين رو است که سبک نگارش روسو از نظر او باعث گمراهي خوانندگانش مي شود.

نگارش زندگي نامه شخصي يک هدف را دنبال نمي کند. هميشه مجموعه اي از اهداف است که پايه هاي اصلي چنين آثاري را تشکيل مي دهند. ميل به جاودانگي, به توجيه اعمال خود و شناخت بهتر خويشتن و شناساندن خويش به ديگران از اصلي ترين دلايل نگارش روسو است در حاليکه شناساندن خود به نسل هاي آينده و خوانده شدن اثر توسط آنها از اصلي ترين اهداف استاندال بوده اند. از اين روست که موضوعاتي مشبه و نگارشي متفاوت ميان اين دو اثر مي يابيم.

سر انجام نگارش دو نويسنده با مشکلاتي مواجه مي شود. روسو با به ياد آوردن ناراحتي ها و مشکلاتش دست از قلم مي شويد و استاندال با يادآوري زيباترين لحظات عمرش توان نگارش را از دست مي دهد.

کليد واژه ها: زندگي نامه شخصي, دوران کودکي, صداقت, حقيقت