تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ندا صالحي فرد

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

تاريخ دفاع : 10/4/87

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

دنياي خيالي بودلر در گلهاي رنج

چكيده

شارل بودلر پدر شعر مدرن است. امروزه بسياري از او به عنوان بزرگترين شاعر فرانسه ياد مي کنند. ديوان شعر بودلر اثري است متنوع که اشعارآن در قالبي کاملا کلاسيک گنجانيده مي شوند. اما در مورد آنچه که محتواي شعر وي را شامل مي گردد، گفته مي شود که اين اشعار، گاه درونمايه رمانتيک وگاه واقع گرايانه به خود گرفته ، در برخي موارد از هنر باروک نشأت مي گيرند و در موارد محدودي نيز سبک خاص اشعار گوتيه را در بر دارند. در عين حال به لطف تمثيلات و تصاوير شاعرانه اش ، بودلر را مي توان به ترتيب از پيشگامان مکتب هاي نمادگرايي (سمبوليسم) و فرا واقع گرايي (سورآليسم) به شمار آورد. اگر چه سبک وي به نوعي به تمام مکاتب نامبرده مربوط ميشود، اما خود او هيچ محدوديتي را نپذيرفته و طبقه بندي ادبي را منطقي نميداند.

نزد اين شاعر گرانمايه خصيصه اي يافت مي شود که وي را از ديگر شاعران کشور خويش متمايز مي سازد: از نظر بودلر ، بزرگترين هنرمندان کساني هستند که در زمينه هنر تحولات بنيادي ايجاد مي کنند. شعر نيز پيش از هر چيز سئوالي است که شاعر خطاب به توانايي هاي خويش مطرح مي نمايد.دنياي تخيلات که از نظر وي "ملکه توانايي ها" ست، امکان ايجاد تحولات بنيادي در زمينه شعر را مهيا مي سازد و اين عامل در واقع همان مشخصه بارز شعر اوست. شاعر به کمک اين قريحه خدا دادي خالق دنيايي تخيلي ميباشد كه گاه نمادي بازسازي شده و القايي از دنياي رنج آور و واقعي است و گاه نيز جهاني اسرارآميز و ماوراء الطبيعه را شامل ميگردد كه كاملا جديدو ايده آل بوده و عاري از هر گونه واقعيت بيروني مي باشد.

مجموعه اشعار بودلر با عنوان گلهاي رنج، که د ر سال 1861 انتشار يافت، دنيايي است که خيال در آ ن حکمفرمايي مي‌کند. اين دنياي خيالي که با خلق تصاوير شاعرانه به اوج خود ميرسد، از ظرافتي خاص بهره مند است : در واقع ديوان بودلر دايرة المعارفي غني و متنوع از تصاوير شاعرانه است که به صورتي زيبا و نوگرا عرضه مي گردد. همچنين، اين بارزه مصداق کم نظير بودن اثر بزرگ و منظوم شاعر نامدار فرانسوي مي باشد.

بنا براين به منظور دستيابي به دنياي خيالي بودلر در اين كار پژوهشي، تخيلات و تصاوير شاعرانه در گلهاي رنج مورد بررسي قرار خواهند گرفت . اين امر از طريق مطالعه، تجزيه و تحليل اشکال گوناگون تخيل ، که در ديوان شاعر به صورت صناعات مختلف ادبي از جمله تشبيهات، کنايات، استعاره ها، اسطوره ها و... جلوه گر مي شوند، امکان پذير مي باشد. همچنين، بررسي رويا ها، كابوسها و توهمات نزد شاعر، ما را در اين كار پژوهشي ياري مي كنند. از اين طريق است كه مي توان در نهايت راهي دنياي خيالي شاعر گشته و به کشف آن نائل آمد.

كليد واژه ها: شعر، تخيل، واقعيت، تصوير