تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ارسلان نظري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدکاظم حاج ابراهيمي

تاريخ دفاع : 30/6/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

طبيعت گرايي در شعر اندلس

چكيده

خداوند به اندلس طبيعت سحرانگيز وزيبايي عطا كرده است ...كوههاي سرسبز ،دشتهاي زيبا وآواز پرندگان بر روي شاخه ي درختان ... همه ي اينها تأثير بسزايي بر زيبايي اندلس دارد، كه دلها را به وجد مي آورد وجانها را به سوي آن مي كشاند. از اينجاست كه دليل دلبستگي اندلسي ها را به اين سرزمين مي يابيم، به درختان چشم مي دوزند وشروع به سرودن مرواريدهايي در وصف باغها وبوستانهاي مهيج مي كنند.

وزيبايي طبيعت اندلس تنها دليل شكوفايي شعر طبيعت نيست بلكه زندگي مجتمع اندلس نيز در بوجود آمدن اين شعر تأثير داشته است، كه نماينده وابستگي شعراي اندلس به محيط وترجيح دادن آن بر ديگر محيطهاست وبخاطر اينكه هنرشان سرودن شعر است طبيعت اندلس را همانگونه كه خداوند آنرا در دشتها، باغها، رودها، كوهها، آسمان وستارگان آفريده است به تصوير مي كشند. كما اينكه هنرشان در وصف طبيعت را در توصبف قصرها، مساجد، بركه ها وحوضها نشان داده اند .

از آن سو همه ي اين محاسني كه طبيعت به سرزمين اندلس بخشيده در واقع همان مرجع اوليه شعراي اندلس است كه در شعرشان ازآن الهام گرفتند وازآن در بدست آوردن فيض پربار در سروده هايشان در مورد وصف طبيعت كمك گرفتند، شعري كه در تمجيد زيبايي طبيعت سرزمينشان سرودند.

وشايد مهم ترين چيزي كه در شعر اندلس قابل ملاحظه است هنر تشخيص طبيعت وبه تصوير كشيدن زيباييهاي آنست وهنر تشخيص را مي توانيم در شعر ابن خفاجه ببينيم كه از مشهور ترين شعراي وصف طبيعت است كسي كه خود وشعرش را وقف طبيعت نمود واز حدود آن تجاوز نكرد واهداف ديگر شعرش را نيز در مورد طبيعت ووصف رودها، شكوفه ها، باغها، حوضها، شكوفه هاي خوشبو وبوستانها سرود .

واندلسي ها هنري جديد در شعر بوجود آوردند كه با محيطي كه در آن غزل وشراب وغناء شايع بوده  است هماهنگي دارد وآن شعر «موشحات» است كه شعراي اندلس با اختراع آن بر شعراي مشرق برتري يافتند اگر چه اين هنر نيز بعد ها در مشرق نيز گسترش يافت.

كليد واژه ها: طبيعت، شعر طبيعت، ميوه ، شكوفه، باران و برف، پديده هاي طبيعي