تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم جلائي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نرگس گنجي

تاريخ دفاع : 30/6/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمد خاقاني

بررسي خطاهاي نگارشي دانشجويان عربي مقطع ليسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان

چكيده

با توجه به تأثير سازنده ي آسيب شناسي نظام آموزشي در بهبود وتسريع روند يادگيري، پژوهش حاضر با بهره گيري از نظريه ي تحليل تقابلي وتحليل خطا، به بررسي وتحليل خطاهاي پربسامد نگارشي دانشجويان، زبان وادبيات عربي همت گمارده است.

جامعه آماري رساله، دربرگيرنده ي دانشجويان مشغول به تحصيل اين رشته در دانشگاه اصفهان وكاشان در سال تحصيلي 1387ـ1386 مي باشد، كه از بين آنها 113 دانشجوي نيمسال اول ونيمسال هفتم مد نظر بوده است.

دو آزمون انشاء نويسي وتصحيح خطا، به عنوان ابزار پژوهش انتخاب شدند، ونمونه گيري به صورت تصادفي ساده بود، به طوري كه از بين دانشگاههاي موجود در سطح استان دو دانشگاه دولتي اصفهان وكاشان انتخاب گرديد واز مجموع دانشجويان، 56 دانشجوي نيمسال هفتم، و57 دانشجوي نيمسال اول انتخاب شدند.

عمده ترين يافته هاي پژوهش بيانگر اين حقيقت است كه به ترتيب خطاهاي نحوي، دلالي، صرفي واملائي پر بسامدترين خطاهاي دانشجويان است، وعمدتاً تداخل ميان زباني وتداخل درون زباني علت بروز اين خطاها هستند، وبا محاسبه آماري ومقايسه خطاهاي زباني دانشجويان نيمسال اول ونيمسال هفتم دريافتيم كه اگر چه اختلاف آنها معنادار بوده ولي چندان مطلوب ورضايتبخش نيست.

كليد واژه ها: خطاهاي زباني، زبان عربي، نگارش، يادگيري زبان