تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرمان محمدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 25/6/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

ترکيب و ترجمه ابيات عربي و بيان رابطه‌ي معنايي بين ابيات عربي و متن فارسي کتاب مرزبان نامه

چكيده

يكي از آثار ارزنده‌ي نثر فني فارسي، مرزبان نامه بازنگاشته‌ي نويسنده و اديب توانا سعدالدين وراويني است. كه در نيمه‌ي اول قرن هفتم هجري از گويش طبري باستان به زبان فارسي دري- آراسته به صنايع لفظي و معنوي و اشعار عربي و فارسي و امثال و اخبار- نقل شده است و علماء و ادبيان و کاوشگران به آن پرداختند و مفردات و ابيات آن را شرح و بيان کردند.و هم چنين اين کتاب راهي براي کتابت بشمار مي آيد و راهنماي کسي است که خواستار کلام بليغ است مخصوصا کسي که خواستار زبان و ادبيات فارسي است. و ما در اين پايان نامه به ترکيب ابيات پنج باب از ابواب کتاب مرزبان نامه -که متعلق به عصرهاي مختلف چون عباسي و انحطاط مي باشد- مي پردازيم تا کمکي باشد براي کسي که مي خواهد بر زبان عربي اشراف يابد و آن را به صورت کامل بياموزد خواه نثر باشد يا شعر. سپس آن بيت ها را به صورت دقيق و روان ترجمه مي کنيم تا خواننده، متن کتاب را بهتر از قبل درک کند و بعد از آن رابطه معنايي بين ابيات عربي کتاب مرزبان نامه و متن فارسي کتاب را بيان مي کنيم زيرا بيان رابطه معنايي و بررسي آن فائد بسياري از جمله فهم بيشتر کتاب و مشرف بودن بر آن توسط خواننده را به دنبال دارد.

خلاصه نتايج:

- ترکيب ابيات عربي به خواننده کمک مي کند تا متن کتاب را بهتر از قبل درک کند.

- ترجمه ابيات عربي هم چنين به خواننده کمک مي کند تا متن کتاب را بهتر از قبل درک کند.

- وجود رابطه معنايي بين ابيات عربي و متن فارسي کتاب مرزبان نامه

واژه‌هاي کليدي: مرزبان بن رستم- مرزبان نامه- ترکيب- ترجمه- رابطه معنايي