تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مسلم كاظمي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدکاظم حاج ابراهيمي

تاريخ دفاع : 23/6/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

اساليب بيان در نهج البلاغه در بخش حروف مشبهه بالفعل و "لا" نفي جنس

چكيده

کتاب نهج البلاغه پس از قرآن کريم و احاديث نبوي از والاترين، گوياترين و زيباترين متون زبان و ادبيات عربي است که از فرمانرواي سخن امام علي عليه السلام بر جاي مانده است؛ و اديبان ودانشمندان به فراخور نياز خود، گلي از اين بوستان بي خزان برچيده اند.

افسوس که اگر نيک بنگريم جاي خالي استشهاد به سخن گوهر بار آن امير کلام را در کتابهاي دستور زبان عربي، آشکارا در مي يابيم.

بنابراين پژوهش پيش روي در پي آن است تا شواهدي را از متن نهج البلاغه در بخش حروف مشبهة بالفعل و "لا" نفي جنس که قسمتي از پروژه اساليب بيان در نهج البلاغه است را ارائه دهد؛ و اميد است با تکميل بخشهاي ديگر، معجمي ارزشمند در صرف و نحو از نهج البلاغه پديد آيد و چه بسا در اين بين نکات و اساليب جديد و درخور توجهي نمايان گردد.

شايان ذکر است که اين شواهد پس از استخراج بر اساس اصول صرفي و نحوي تقسيم بندي شده اند و برخي از آنها بنابر ضرورت شرح و تحليل شده است.

واژگان کليدي: نهج البلاغه، نحو، صرف، حروف مشبهة بالفعل، "لا" نفي جنس.