تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم اكبري موسي آبادي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصوره زركوب

تاريخ دفاع : 2/6/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمد خاقاني

الفرس في شعر ابي نواس

چكيده

در اين پژوهش جلوه هايي از فرهنگ وتاريخ ايران را در شعر ابونواس (شاعر ايراني الاصل عصر عباسي) مورد بررسي قرار مي دهيم. در فصل اول ضمن ارائه مختصري از زندگينامه ابونواس، به معرفي محيط زندگي شاعر (بصره) ونيز محيطي که شاعر زندگي ادبي خود را درآن سپري کرده است (بغداد) مي پردازيم.

در فصل دوم، که قسمت اصلي پايان نامه را تشکيل مي دهد، جلوه هايي از فرهنگ وتمدن ايراني در شعر ابونواس بررسي مي شود والفاظ ومعاني اي که در آن مي توان رايحه ايراني را استشمام کرد مورد کنکاش قرار مي گيرد.

فصل سوم هم به بررسي اجمالي چند قطعه شعري ابونواس با عنوان «فارسيات ابونواس» مي پردازد.

در اين پژوهش، شعر ابونواس به شيوه تحليلي ـ تاريخي بررسي شده است وهدف دستيابي به جلوه هايي از فرهنگ ايرانيان در الفاظ ومعاني است. در اين پژوهش با بررسي شعر ابونواس، مي توان اين جلوه ها را در ابعاد مختلفي از جمله باده گساري، شکار، امثال وحکم و... مشاهده کرد. خاطر نشان مي شود که تاحد زيادي سعي شده است اشعار با نگاهي جديد ودر عين حال عميق وبا تأمل تحليل شود. با اميد به آنکه اين تحقيق گامي کوچک باشد در پژوهشهاي آينده که به بررسي انعکاس جنبه هاي متفاوت از فرهنگ و تمدن ايران زمين در ادبيات ساير ملل بپردازد.

کليد واژگان: ابونواس، جامعه عصر عباسي، ايرانيان، الفاظ فارسي در عربي، بازتاب فرهنگ ايراني.