تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسن جعفري نسب

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جعفر دلشاد

تاريخ دفاع : 6/5/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

زندگينامه و اشعار سياسي دکتر احمد وائلي

چكيده

دكتر احمد وائلي ، خطيب وشاعر معروف عراق كه بر حسب شرايط زمان خود سخن گفته است وي در سال 1342 هجري در شهر مقدس نجف متولد شد تحصيلاتش را در مدارس رسمي ادامة داد سپس به حوزه علمية پيوست وهمزمان توانست مدرك ليسانس را ازدانشكده فقه نجف كه وابسته به دانشگاه بغداد بود دريافت كند سپس براي ادامه تحصيل به بغداد نقل مكان كرد وازمؤسسه علوم اسلامي مدرك فوق ليسانس خود را گرفت سپس به قاهرة رفت ومدرك دكترا در رشته علوم اسلامي را گرفت.

وائلي در خطبه خواندن نو آوري نمود وشيوه خاصي داشت و به روش معمولي منبر نمي رفت وچنان تحول چشمگيري دراين زمينه ايجاد نمود كه شيوه او الگوي خطباء بعد قرار گرفت .

وائلي يك دوره سياسي پراز حوادث ومخصوصاً در دو دهه 40 و50 ازتاريخ معاصر را بشت سر گذاشته ودرآن دوره موضع گيريهاي بي نظيري را از آن خود ثبت نمود وبه شجاعت ونقش برجسته اش درجنبش اصلاح سياسي وفكري عراق شهرت يافت.

شعر نزد وائلي جنبه تفريح وذوق ودوست داشتن نداشت بلكه او براي شعر رسالت بزرگي در پيام رساني وارشاد قائل بود ومعتقد بود شاعر متعهد بايد پيام رسان وراهنماباشد وهمانطور كه منبر رسالت دارد شعرنيز داراي نقش ورسالت مي باشدوشعر هدف است ونه وسيله گدائي ، وي بوسيله شعر بر بسياري از جريانات وامور سياسي واجتماعي تأثيز گذاشته وقصائد زيادي در امور سياسي دارد كه موفق شده است ، با خواسته هاي مردم همراهي كند وبا حكومتهاي پي درپي عراق مقابله نمايد.

وائلي در حوادث متعدد سياسي عراق وبه عناوين مختلف شعرگفته است ، مانند: قصيده « خوابهاي كاذب» درمورد سوسياليستها وشعارهاي آنان ، وقصيده « با رودخانه تايمز»درباره اشغال عراق توسط بريطانيا وقصيده «بغداد» درباره اوضاع نابسامان عراق درسايه حكومت بعثيها وهمچنين قصايد ديگري درباره فلسطين وديگر مشكلات عربها ومسلمانان ، و بارزترين موضعگيري شجاعانه اش وقتي بود كه بي باكانه درمخالفت با حكومت وقت در كنفرانس پنجم أدباء عرب در سال 1965 قصيده ارزشمندش با عنوان « رسالت شعر» ايراد نمود.

او بعد از اينكه وضع سياسي عراق در سال 1978 برايش خطر آفرين شد ، از عراق هجرت نمود ودر دمشق مستقر شد وبعد از ورود نيروي هاي متحد به عراق وسقوط حكومت صدام در سال 2002 به عراق باز گشت وفقط10 روز پس از ورودش به عراق وفات يافت ، شاعر گرانقدر ما تأليفات ارزشمندي درشعر ونثر دارد كه آثار منثورش شامل كتاب ، تحقيقات ومقالات ، درزمينه هاي مختلف ديني نوشته است ، ودر شعر ديواني در موضوعات اجتماعي وسياسي وتعليمي دارد.

كليد واژه ها: احمد وائلي، شعر سياسي، عراق، اشغال نظامي، حزب بعث