تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهره خواجه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تاريخ دفاع : 19/4/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

استخراج آراء نحوي زمخشري از کتاب تفسير کشاف و مقايسه آن با آراء وي در ديگر آثارش و آراء ديگر نحويان

چكيده

تفسير کشاف يکي از تفاسير کم نظيري است که مؤلف آن با توانايي ويد طولايي که در شناخت بسياري از علوم اسلامي مخصوصاً لغت وبلاغت وادبيات وصرف ونحو داشته، توانسته است مطالب اعرابي بسيار مفيد ونکته هاي ارزنده اي را در اين تفسير بگنجاند.

واز آن جهت که براي اين نکته ها ومطالب اعرابي جايگاه معيني در نظر نگرفته است. از اين رو ضروري به نظر مي رسد که اين وجوه اعرابي به طور مجزا استخراج گردد تا مستقيماً در دسترس محققان قرار گيرد. استخراج اين وجوه در صورتي که تا پايان قرآن تداوم يابد يک مجموعه کامل اعراب قرآن کريم مبتني بر تفسير کشاف را همراه با مقايسه آراء نحوي زمخشري در اين تفسير با سائر کتاب هاي نحويش وآراء سائر نحويان براي محققان فراهم مي آورد. وضمناً اين بحث منجر به کشف نکته هاي جديد اعرابي زمخشري که در کتاب هاي نحويش موجود نيست، خواهد شد. در نتيجه محققان در امر اعراب قرآن بدون نياز به مراجعه به تفسير کشاف به سهولت به نظريات اعرابي زمخشري دست مي يابند، ضمن اينکه نکته هاي برجسته نظريات نحوي، اعرابي زمخشري هم در اين تحقيق بارز وآشکار خواهد شد.

کليد واژه ها: زمخشري، تفسير کشاف، آراء نحوي، اعراب قرآن.