تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مليحه رهنما

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمدجواد شكريان

تاريخ دفاع : 22/12/86

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر مجيد يوسفي بهزادي

نيروهاي مرموز در دو رمان کولين و روگن اثر ژان ژيونو

چكيده

طبيعتي که ژان ژيونو در دو رمان تپه و روگن، با استفاده از سبکي پر استعاره به تصوير مي کشد، مجموعه ايي تفکيک ناپذير است که در آن تمايز بين موجودات جاندار و بي جان حذف شده اند. تمام موجودات با نيرويي غير معمول جان گرفته اند و اين نيرو را مي توان مقدس ناميد، زيرا نيروي غير معمول يکي از ابتدايي ترين اشکال نمودار شدن مقدس است. بعلاوه، اين نيرو، همانند هر نيروي مقدسي، دو وجهي مي باشد، يعني مي تواند خوش انجام يا شوم انجام باشد.

به نظر مي رسد که روح خداي پان در هر دو رمان وجود دارد : پان خدايي دو وجهي است که نشانه هايش در هر دو رمان وجود دارد. در واقع هر موجودي نيرويي دو وجهي است. تنها گاهي نيروهاي مقدس در برخي از موجودات به صورت آشکار تري نمايان مي شوند : تپه لور در کتاب تپه و باد در کتاب روگن.

ژنه، ژوم و لامامش، شخصيتهايي که آنان هم داراي قدرتهاي ويژه ايي مي باشند، تيديل به واسطه هاي خداي پان مي گردند : ژنه تجسم وجه شوم انجام اين خداست و ژوم و لامامش تجسم وجه خوش انجام او. آنها اسرار جهان ژيونو را به خوبي مي شناسند، دنيايي که گاهي براي حفظ تعادل نيروها لازم است تا موجودي قرباني گردد.

در اين دو رمان، نيروها مفهومي اساسي را تشکيل مي دهند که از خلال آنها مي توان جهان بيني ژيونو را با جهان بيني بدوي مقايسه نمود. چرا که در جهان بيني بدوي جايگاهي ويژه به تقدس اختصاص دارد که در وهله اول به معناي نيرويي روحاني، پراکنده و دووجهي مي باشد.

واژه هاي کليدي: طبيعت، نيرو، مجموعه، دووجهي، خيرآفرين، شرانگيز، تقدس، جهان بيني، بدوي.