تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهسا امامت جمعه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر مجيد يوسفي بهزادي

تاريخ دفاع : 22/12/86

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر زهره جوزداني

بررسي فضاي قرون وسطي در گوژپشت نتردام

چكيده

ويکتور هو گو، نويسنده بزرگ قرن نوزده به شمار مي رود و با داشتن استعداد هاي مختلف، نظريه هاي سياسي خود را در آثار ادبي اش متجلي کرده است. به عنوان مثال در بينوايان به شرايط مردم و پايين ترين سطح جامعه مي پردازد. همچنين، در رماني که تحقيقمان به آن اختصاص داديم، ويکتور هو گو از والتر اسکات الهام گرفته است و به توصيف تاريخ ملي کشورش يعني قرون وسطي مي پردازد که اين دوران چهار قرن قبل از زمان اين نويسنده فرانسوي بوده است. در تحقيقمان، معماري توصيف شده قرن پانزده را در رمان را به معرض نمايش گذاشته ايم. سپس به بررسي نقش قهرمانان داستان در کليساي نتردام پرداخته ايم. بدين طريق است که کليساي نتردام محور اصلي داستان رمان مي شود به گونه اي که در ديد هر کدام از شخصيت ها به شکل سمبولي خاص نمودار مي شود. در لابلاي تصاوير انساني نشان داديم که باورهاي مردمي جايگاه مهمي دارند زيرا فرهنگ و هويت ملي هر اجتماعي را به تصوير مي کشند. همچون باورها، دين هم نقش بزرگي را در قرون وسطي ايفا مي کند به گونه اي که در هر لحظه افکار عمومي به سمت زندگي ماورايي و ربانيت کشيده مي شود. بدين ترتيب ارجحيت فرمانروايان را نسبت به مردم نشان داده ايم. به دليل اين ارجحيت، در قرون وسطي، خرافات و جادوگري در بين مردم بسيار رايج بود که باعث کمبود و نقص هايي در آموزش و زندگي مردم آن زمان مي شد. با اين وجود، اين کمبود ها در طي واقعه اي به نام رنسانس که در اواخر قرن پانزده نمودار شد، بهبود يافت. ويکتور هو گو خود را مخالف پيشرفت نشان مي دهد زيرا که تغييرات زيادي را در ارزش هاي گذشته به وجود آورده اند بدين صورت که همانند گذشته به آنها ارج نهاده نمي شود. با اين حال، او منکر پيشرفت نيست زيرا به اين مسئله اذعان دارد که آن امري ضروري براي نزديک کردن بشريت به کمال مطلوب است.

واژه هاي کليدي: معماري، کليسا، رسومات، پيشرفت، دين