تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ابوذر کشاورز

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

تاريخ دفاع : 28/7/86

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر منصوره زرکوب

بررسي معادلهاي فارسي الفاظ قرآني (جزء سوم)

چكيده

ترجمه قرآن کريم _ در ميان متون ديني _ همواره در گزينش الفاظ از حساسيت خاصي بر خوردار بوده است و بدين سبب اين پايان نامه تلاش برآن دارد تا معادلهاي فارسي الفاظ قرآني (از جزءسوم) را در هفت متن از ترجمه هايقرآن کريم – از هر دو قرن يک ترجمه- مورد بررسي تطبيقي قرار دهد، و هدف ازآن بررسي معناشناسي مفردات قرآني در زبان عربي و معادلهاي آن در زبان فارسي و همچنين تعيين نسبي ميزان توانمندي زبان فارسي در ارائه مفاهيم عربي قرآني مي باشد.

براي آشنايي بيشتر با مسأله ترجمه قرآن و آنچه مربوط به جواز يا عدم جواز و... است، فصلي اختصاص يافته وفصل دوم شامل جدولهايي است که در آن معاني کلمات قرآني در فرهنگ لغت هاي عربي و همچنين معاني معادلهاي فارسي در فرهنگ هاي فارسي همراه با توضيح ميزان همپوشاني معادل فارسي با واژه قرآني مورد بررسي قرار گرفته است وسپس براي هر کدام از مترجمين نمره اي در نظر گرفته شده است.

در پايان اين نتيجه حاصل شده است که زبان فارسي در آوردن معادلهايي که بتواند از هر حيث با معادلهاي واژگان قرآني برابري داشته باشد کمي ناتوان است.

کليد واژه ها: قرآن کريم، معادلهاي فارسي، جزء سوم.