تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه کلکين نما

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تاريخ دفاع : 9/10/86

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

شيوه هاي بياني (نحوي) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبيه به ليس

چكيده

نهج البلاغه به حق بعد از قرآن كريم نمونه والاي كلام بليغ است و آنچه در بر دارد  سعادت بشر را در دو دنيا تضمين مي‌كند. علماء و ادباء بدين كلام ارزشمند اهتمام داشته و معارف، حكمت‌ها و مظاهر بلاغي و وجوه اعرابي آن را به حد توان نه آن گونه كه شأن حقيقي آن باشد بيان داشته‌اند.

بر دانشجويان و اساتيد زبان عربي است كه از اين سرچشمه فياض در دروس مختلف سيراب شوند.

اين كتاب حقيقتاً راهي روشن براي بلاغت و الگوي ممتازي براي كسي است كه خواستار تمرين كلام بليغ باشد.

با توجه به اينكه اين كلام ارزشمند مظلوم واقع شده و مع الاسف در كتاب‌هاي نحو عربي در كنار قواعد عربي شواهدي از كلام پايه‌گذار علم نحو (حضرت علي (ع)) بكار نرفته است. بر آن شدم برخي شواهد نحوي افعال ناقصه را ارائه نمايم باشد كه شروع خجسته‌اي از تمسك جستن به علي بن ابيطالب و درياي علم او باشد.

كليد واژگان: امام علي (ع) ، نهج البلاغه ، نحو ، افعال ناقصه