تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نيلوفر نظري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر مجيد يوسفي بهزادي

تاريخ دفاع : 24/11/86

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

دوگانگي رفتار انساني در شخصيتهاي دو اثر مولير به نامهاي «دون ژوان» و «مردم گريز»

چكيده

مولير، با نام مستعار جان- باپتيست پکلن (1673 – 1622) ، با پرداختن به حقايق درتئاتر فرانسه يکي از بزرگترين نويسندگان قرن هفدهم به شمار مي آيد.

کمدي مولير با تاکيد بر روي موضوعاتي که يادآور فضيلتها و رذالتهاي انساني هستند، درنوع خود بسيار شناخته شده مي باشد.

به علاوه، اين نوع کمدي تمامي ويژگيهاي افرادي را که به دنبال کتمان چهره واقعي خود در زير نقاب انسان دوستي هستند به معرض نمايش مي گذارد.

توصيف سرشت انساني از والاترين اهداف اين نويسنده بزرگ بوده و درحقيقت ، مولير اگرچه از نويسندگان ارزنده پيش از خود الهام گرفته، ولي توانسته با نبوغ چشمگيرش در مشاهده زندگي به نمايشهاي طنز قديمي جان بخشد.

اين نويسنده توانا تنوع و پيچيدگي زندگي را درک کرده و به شخصيتهاي مهم تئاتر خود نيز اين پيچيدگي ، گوناگوني و حتي تناقص را القاء مي کند.

اين ويژگي درشخصيت « دن ژوان » به خوبي مشهود است .اين شخصيت ريا کار و اغلب نفرت انگيز با اين وجود از گستاخي، شجاعت و جذابيتي تحسين آميز برخوردار است که وي را گاهي دربرابر ديدگان ما دوست داشتني جلوه مي دهد.همچنين شخصيت آلسست مردم گريز نيز علي رغم دشمني اش با نوع بشري، سعي در اصلاح آن دارد.

دراين تحقيق سعي برآن است که به بررسي دو گانگي رفتار انساني در شخصيت هاي دو اثر مولير بنامهاي «دون ژوان » و «مردم گريز» پرداخته شود.

کليدواژه: تزوير- سرشت- تناقض- دوگانگي- رفتار