تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/3/77

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : ملاحت مصلحي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

تصوير پدر و فضاي‌ دراماتيك‌ مونترلان‌ در سه‌ نمايشنامه‌ : ملكه‌ متوفا، پسر هيچكس‌، شهري‌ كه‌ شاهزاده‌ آن‌ يك‌ كودك‌ است‌

چکيده

هدف‌ اصلي‌ از نگارش‌ اين‌ پايان‌ نامه‌ در واقع‌ هدفي‌ دوگانه‌ بوده‌ است‌: نخست‌ آشنائي‌ باتآتر مونترلان‌ و سپس‌ بررسي‌ يكي‌ از موضوع‌هاي‌ ثابت‌ نمايشنامه‌هاي‌ وي‌ يعني‌ "تصويرپدر". به‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ اول‌ مي‌بايست‌ تآتر او از دوجنبه‌ محتوائي‌ و ساختاري‌ مورد مطالعه‌ قرار مي‌گرفت‌. از اين‌ رو نخستين‌ فصل‌ كار اساسا" به‌ وجوه‌ بارز تئاتر مونترلان‌ و نظريه‌ها و ديدگاههاي‌ نويسنده‌ در مورد نئاتر پرداخته‌ است‌. به‌ طور مثال‌ نكاتي‌ كه‌ مونترلان‌ را به‌ كلاسيك‌ها نزديك‌ مي‌سازد از جمله‌ توجهي‌ كه‌ او به‌ مسائلي‌ از قبيل‌ سرشت‌ انساني‌ ناكامي‌ بشر در ارتباط‌ با همنوع‌ خودش‌ جايگاه‌ مفهوم‌" اخلاق‌ والا" در فضاي‌ دروني‌ نمايشنامه‌هاي‌ مونترلان‌ و... مبذول‌ مي‌دارد. سپس‌ در دومين‌ قسمت‌ كار با شناخت‌ كاملي‌ از تآتر مونترلان‌ به‌ بررسي‌ تنها موضوع‌ اصلي‌ اين‌ پايان‌نامه‌ از وراي‌ سه‌ نمايشنامه‌ نامبرده‌ مي‌پردازيم‌. يعني‌ تصوير پدر در هر نمايشنامه‌ يا به‌ طور جداگانه‌ يا در ارتباط‌ با تصوير مادر شكافته‌ شده‌ است‌. در اين‌ قسمت‌ به‌ منش‌هائي‌ همچون‌ خودخواهي‌، بدبيني‌، خودگريزي‌، پوچ‌ گرائي‌ و احساساتي‌ مانند عشق‌، ترحم‌، تنفر، همدردي‌ در نزد شخصيتهاي‌ پدر و مفاهيمي‌ چون‌ تناوب‌، ژرف‌ نگري‌ و ايثار پرداخته‌ شده‌ است‌. و در پايان‌ جنبه‌ ساختاري‌ تئاتر مونترلان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. در اين‌ قسمت‌ بيشترين‌ توجه‌ به‌ ساختار فني‌ نمايشنامه‌، مقايسه‌ فرم‌ و محتوا در ذهن‌ نويسنده‌، نظريه‌هاي‌ وي‌ در مورد هنر و نقش‌ و ارتباط‌ آن‌ با احساسات‌ دروني‌ هنرمند در خلق‌ يك‌ اثر هنري‌ مبذول‌ شده‌ است‌ و يك‌ بررسي‌ اجمالي‌ در مورد شخصيتهاي‌ داستاني‌ نويسنده‌ و نحوه‌ خلق‌ آنها پايان‌ بخش‌ فصل‌ سوم‌ مي‌باشد.