تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/12/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : مريم رئيسي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

بررسي‌ مقايسه‌اي‌ توصيف‌ عيني‌ شي‌ء در رمان‌ و توصيف‌ ذهني‌ آن‌

چکيده

موضوع‌ اين‌ پايان‌نامه‌ بررسي‌ مقايسه‌اي‌ توصيف‌ عيني‌ شي‌ء در رمان‌ و توصيف‌ ذهني‌ ان‌ با مقابله‌ يك‌ رمان‌ سنتي‌(پسرعموپونس‌ اثر بالزاك‌) و يك‌ رمان‌ نو(برنامه‌ روزانه‌ اثر مشل‌ بوتور) است‌. هدف‌ از اين‌ بررسي‌، مطالعه‌ اشياء و نحوه‌ توصيف‌ آنها در رمان‌ جديد به‌ عنوان‌ يكي‌ از نقطه‌ نظرهاي‌ نويسندگان‌ قرن‌ بيستم‌ و تحقيق‌ درباره‌ يكي‌ از خصوصيات‌ جنبش‌ رمان‌ جديد است‌. مقايسه‌ يك‌ رمان‌ سنتي‌ قرن‌ نوزده‌ و يك‌ رمان‌ نو در قرن‌ بيست‌ بهنر مي‌تواند تفاوتهاي‌ موجود در اين‌ دوسبك‌ و دو دوره‌ زماني‌ به‌ خصوص‌ در زمينه‌ توصف‌ عيني‌ و توصيف‌ ذهني‌ اشياء و پيامدهاي‌ احتمالي‌ آنها در رمان‌ را آشكار كند. كار اصلي‌ رمان‌ نو ان‌ است‌ كه‌ معرف‌ انسان‌ معاصر باشد و انسان‌ و محيط‌ اطراف‌ او را همانطور كه‌ هست‌، بيان‌ كند نه‌ آنگونه‌ كه‌ بايد باشد. اشياء در رمان‌ نو داراي‌ نقشهاي‌ مختلفي‌ هستند. برخي‌ از آنها فقط‌ نقش‌ يك‌ شي‌ء بيجان‌ را ايفاء مي‌كنند و در مقابل‌«ديد»نويسنده‌ مانند«موانعي‌» هسنمد كه‌ فقط‌ به‌ «ثبت‌» وجود آنها اكتفا مي‌شود. درمقابل‌ برخي‌ اشياء كه‌ معمولا" نويسنده‌ با تكرار نام‌ آنها، بروجودشان‌ تاكيد مي‌كند، جنبه‌ نمادين‌ دارند يعني‌ به‌ مثابه‌ نمادي‌ براي‌ يكي‌ از خصوصيات‌ رواني‌ يك‌ شخصيت‌ به‌ كار مي‌روند. در اين‌ پايان‌نانه‌ انواع‌ مختلف‌ شي‌ء در رمان‌ سنتي‌ و رمان‌ نو و همچنين‌ شكلهاي‌ مختلف‌ توصيف‌ در اين‌ دو نوع‌ رمان‌ بررسي‌ شده‌ است‌.