تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/12/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : مروت اژدري زيري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

پل‌ ورلن‌، الهامات‌ تصويري

چکيده

مناظر طبيعت‌ هميشه‌ انسان‌ را بخود جذب‌ مي‌كنند. هر فردي‌ باتوجه‌ به‌ احساسات‌ خود مناظر طبيعت‌ را به‌ گونه‌هاي‌ متفاوت‌ از ديگران‌ مي‌بيند. هميشه‌ هنرمندان‌ احساس‌ خود را به‌ كمك‌ هنرشان‌ به‌ ديگران‌ منتقل‌ مي‌كنند. درعالم‌ ادبيات‌ نيز شعرا با اشعار خود تابلوئي‌ از احساساتشان‌ را ترسيم‌ مي‌كنند. پل‌ ورلن‌ شاعر منظره‌ پرداز قرن‌19 فرانشه‌ يكي‌ از اين‌ شاعران‌ است‌. فراز و نشيب‌هاي‌ زندگي‌ پل‌ ورلن‌ در آفرينش‌ اثارش‌ نقشي‌ اساسي‌ و مستقيم‌ دارند اين‌ پستي‌ و بلنديها درسي‌ سال‌ اول‌ زندگي‌ شاعر رخ‌ دادهاند بنابراي‌ در چهارديوان‌ اول‌ ورلن‌ مي‌توان‌ تجلي‌ اين‌ احساسات‌ را مشاهده‌ نمود.

ورلن‌ عاشق‌ نقاشي‌ و طبيعت‌ است‌، او در مناظر طبيعت‌ غرق‌ مي‌شود و هنگاميكه‌ منظرهاي‌ را توصيف‌ مي‌كند تمام‌ حواسش‌ به‌ كار مي‌افتند و باهم‌ درمي‌آميزند و تصويري‌ از منظره‌ دلخواه‌ شاعر به‌ ديدگان‌ خواننده‌ ارائه‌ نموده‌ و احساس‌ شاعر را درلحظه‌ ديدن‌ منظره‌ بوضوح‌ بيان‌ مي‌كنند. اين‌ رساله‌ سعي‌ دارد تا مناظر و طبيعت‌ مورد علاقه‌ شاعر را يافته‌ و ارتباط‌ تنگاتنگ‌ آنها را با احساس‌ و روحيات‌ شاعر بررسي‌ نمايد.

علاوه‌ بر مناظر طبيعت‌، انسان‌، اشباح‌ و موجودات‌ فوق‌ بشري‌ نيز در اشعار ورلن‌ حضور داشته‌ و در آفرينش‌ اثر ادبي‌ نقش‌ دارند.

بررسي‌ تاثير و اتو (WAUTTEAU) نقاش‌ مشهور قرن‌ هيجدهم‌ فرانسه‌ و تابلوهايش‌ در آثار ورلن‌ بخش‌ ديگري‌ از كار اين‌ رساله‌ مي‌باشد. اما آثار ورلن‌ بي‌ تاثير از مطالعات‌ و افكار زمانه‌ او سروده‌ نشدهاند. در اين‌ ميان‌ تاثير بودلر (BAUDELAIRE) و آثارش‌ در نزد ورلن‌ ملموس‌ تر از ديگران‌ است‌. موضوعاتي‌ همچون‌ مرگ‌، مدرنيسم‌، مناظرمه‌ آلود و... همه‌ متاثر از بودلر هستند.

بالاخره‌ اينكه‌ ورلن‌ يك‌ شاعرامپرسيونيست‌ است‌ و ار اين‌ زمينه‌ از جريان‌ هنري‌ اواخر قرن‌19 فرانسه‌ يعني‌ جريان‌ امپرسيونيسم‌ جلوتر مي‌باشد. رنگ‌، نور و القاء حس‌ در يك‌ لحظه‌ خاص‌ از اركان‌ شعرامپرسيونيستي‌ هستند. اين‌ رساله‌ به‌ بررسي‌ مسائل‌ فوق‌ الذكر نيز پرداخته‌ است‌.