تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/10/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر حبيب اله گندم زاده

نام و نام خانوادگي : سيد احمد غسان

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

تاثير ايران‌ در نامه‌هاي‌ايراني‌ مونتسكيو

چکيده

«ممكن‌ است‌ كسي‌ كه‌ همه‌ كشورهاي‌ آسيا را در نورديده‌ در همه‌ آنها به‌ سياحت‌ پرداخته‌ و با مردم‌ انها درآميخته‌ است‌ از فلسفه‌ هند سرمست‌ گردد از عظمت‌ چين‌ به‌ حيرت‌ افتد و از نبوغ‌ ژاپن‌ در شگفت‌ ايد، ولي‌ بي‌ گمان‌ از هنر ايران‌ مسحور خواهد شد...

واين‌ ملت‌ كه‌ در همه‌ هنرها تا سرحد كمال‌ درخشيد به‌ يكي‌ از آنها بيشتر دل‌ بسته‌ است‌، و آن‌ شعروادب‌ است‌.» مطالعاتي‌ درباره‌ تاثير ادبيات‌ فارسي‌ در ادبيات‌ فرانسه‌ در قرن‌ 18م‌. انتشار سفرنامه‌هاي‌ مستشرقيني‌ مثل‌ شاردن‌ تاورنيه‌ و غيره‌ و تاثير وسيع‌ آنها در ايجاد يك‌ تفكر روشن‌ ناقد جهت‌ پيشرفت‌ و ترقي‌ جامعه‌ فرانسه‌ آن‌ زمان‌: مونتسكيو و نامه‌هاي‌ ايراني‌ وي‌ مثال‌ روشن‌ اين‌ تفكر مي‌باشد. در اين‌ پايان‌نامه‌ به‌ شرح‌ تاثيرات‌ پذيرفته‌ از ادبيات‌ ايران‌ زمين‌ در آثار مونتسكيو پرداخته‌ شده‌ است‌.

درواقع‌ سفر به‌ كشورهاي‌ دوردست‌ و نوشتن‌ سفرنامه‌ از اواسط‌ قرن‌ 17 در كشور فرانسه‌ رواج‌ پيدا مي‌كند و شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ انتشار«نامه‌هاي‌ ايراني‌»مونتسكيو در اوائل‌ قرن‌ 18 كه‌ از اين‌ سفر نامه‌ها و ديگر آثار ايراني‌ الهام‌ گرفته‌ است‌ يكي‌ از جدي‌ ترين‌ مواردي‌ باشد كه‌ ايران‌ را به‌ غرب‌ و به‌ فرانسويان‌ معرفي‌ مي‌كند.

با انتشار نامه‌هاي‌ ايراني‌ مونتسكيو كه‌ تركيبي‌ از سفرنامه‌هاي‌ خيالي‌، رومانهاي‌ ماجرائي‌ و داستانهائي‌ برگرفته‌ از«هزارويك‌ شب‌»و«هزارويك‌ روز»است‌ شهرت‌ ايرانيان‌ به‌ اوج‌ رسيد. ايرانيان‌ مظهر جوانمردي‌ و بزرگواري‌ و دلاوري‌ شناخته‌ شدند و نويسندگان‌ فرانسوي‌ در داستانهاي‌ پرشمار هموطنان‌ خود را به‌ پيروي‌ از آنان‌ فراخواندند.

براي‌ مثال‌ در نامه‌ 29 مونتسكيو چنين‌ مي‌گويد: «چه‌ خوشبخت‌ هستند مردمي‌ كه‌ در ايران‌، سرزمين‌ اسلام‌، به‌ سر مي‌برند! زيرا در كشور آنان‌ هرگز جنايتي‌ از آن‌ گونه‌ كه‌ در كشورهاي‌ مسيحي‌ رخ‌ مي‌دهد اتفاق‌ نمي‌افتد. حقيقت‌ دين‌ اسلام‌، ديني‌ كه‌ فرشتگان‌ بر پيامبر اكرم‌(ص‌) فرود آوردند، خود بهترين‌ مدافع‌ آن‌ است‌. اسلام‌ براي‌ دفاع‌ از خود هرگز به‌ جبر و قهر نياز نداشته‌ است‌.»

بعد از انتشار نامه‌هاي‌ مونتسكيو نويسندگان‌ بزرگ‌ از تفكر او الهام‌ گرفته‌ بودند و اثار بزرگ‌ بوجود آوردند و از آن‌ زمان‌ تاكنون‌ نويسندگان‌ و دانشجويان‌ تحقيقات‌ زيادي‌ درباره‌ اين‌ ارتباط‌ فرهنگي‌ انجام‌ دادند. و كار اينجانب‌ ادامه‌ كار آنان‌ جهت‌ روشن‌ نمودن‌ اين‌ تاثيرات‌ است‌.