تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/9/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : هاله قوام مصطفوي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي‌ قهرمانان‌ رومانتيك‌ در تئاتر آلفرددوموسه‌

چکيده

موضوع‌ اين‌ رساله‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ پيداست‌ بررسي‌ قهرمانان‌ رومانتيك‌ در سه‌ نمايشنامه‌ آلفرددوموسه‌ به‌ نامهاي‌:

"Lorenzaccio"

"Les Caprices de Marianne"

"On ne badine Pas avec l'amour"

مي‌باشد. اين‌ بررسي‌ با درنظر گرفتن‌ مطالعه‌ اوضاع‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ دوران‌ زندگي‌ نويسنده‌ و براساس‌ ويژگيهاي‌ خاص‌ مكتب‌ رومانتيسم‌ و ويژگيهاي‌ قهرمانان‌ آثاري‌ كه‌ در اين‌ مكتب‌ بوجود آمده‌ است‌، صورت‌ گرفته‌ و خطوط‌ اصلي‌ چهره‌ قهرمانان‌ نمايشنامه‌هاي‌ آلفرد دوموسه‌ ترسيم‌ گرديده‌ است‌.

در اين‌ رساله‌ به‌ توضيح‌ حالات‌ مختلفي‌ كه‌ فرد رومانتيك‌ را از ديگران‌ متمايز مي‌نمايد پرداخته‌ايم‌. اين‌ حالات‌ كه‌ ناشي‌ از احساس‌ نارضايتي‌ فرد رومانتيك‌ است‌ به‌ دوصورت‌ تجلي‌ مي‌كند: ياس‌ و نا اميدي‌ و شور و اشتياق‌. قهرمانان‌ جوان‌ اين‌ سه‌ اثر كه‌ خود بازتابي‌ از زندگي‌ نويسنده‌شان‌ مي‌باشند، خصوصيات‌ قهرمانان‌ رومانتيك‌ را به‌ خوبي‌ منعكي‌ مي‌نمايند.

نتيجه‌ اين‌ بررسيها كه‌ ويژگيهاي‌ مشترك‌ و تفاوتهاي‌ قهرمانهاي‌ رومانتيك‌ را تبيين‌ و روشن‌ مي‌نمايد مي‌تواند جزئي‌ از مطالعه‌ وسيع‌ كليه‌ قهرمانان‌ آثار رومانتيسم‌ در ادبيات‌ فرانسه‌ تلقي‌ گردد.