تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر رضا شکراني-اصغر منتظرالقائم

نام و نام خانوادگي : سهراب رضائي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر موسوي

ترجمه‌ و تحقيق‌ كتاب‌ سقيفه‌ و فدك‌اثر ابوبكراحمدبن‌ عبدالعزيزجوهري‌

چكيده

پايان‌نامه‌ عبارت‌ است‌ از ترجمه‌ فارسي‌ كتاب‌ سقيفه‌ و فدك‌ اثر ابوبكراحمدبن‌ عبدالعزيزجوهري‌ با شرحي‌ از واقعه‌ سقيفه‌.

مترجم‌ در ابتدا براي‌ آنكه‌ روايات‌ متعدد و احيانا" متناقضي‌ كه‌ در اصل‌ متن‌ آمده‌ است‌ موجب‌ كسالت‌ و تشتت‌ ذهن‌ خواننده‌ نشود، شرح‌ مختصري‌ از واقعه‌ سقيفه‌ آورده‌ است‌.

اصل‌ كتاب‌ از دو قسمت‌ اصلي‌ و يك‌ قسمت‌ فرعي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ دو قسمت‌ اصلي‌ ابتدا تحت‌ عنوان‌ سقيفه‌ و سپس‌ فدك‌ گرد آمده‌ است‌. قسمتي‌ كه‌ مصحح‌ و گردآورنده‌ ارجمند اين‌ كتاب‌ آقاي‌ دكتر محمدهادي‌ اميني‌ به‌ اصل‌ كتاب‌ افزوده‌اند و تحت‌ عنوان‌ محلقات‌ مي‌باشد، شامل‌ خطبه‌ حضرت‌ زهرا(س‌)و مطالبي‌ ديگر درباره‌ اين‌ خطبه‌ مي‌باشد كه‌ اين‌ خطبه‌ از كاملترين‌ نسخ‌ كه‌ دردست‌ مصحح‌ بوده‌ انتخاب‌ و بطور كامل‌ ذكر شده‌ است‌. همچنين‌ مقدمه‌ مبسوط‌ و نافعي‌ توسط‌ مصحح‌ محترم‌ در ابتداي‌ متن‌ اصلي‌ آورده‌ شده‌ كه‌ در روشن‌ شدن‌ موضوعات‌ كتاب‌ و معرفي‌ مولف‌ (ابوبكراحمدبن‌ عبدالعزيزجوهري‌) و اساتيد وي‌ و همچنين‌ مشهورترين‌ شاگردانش‌ موثر مي‌باشد. در مقدمه‌ علل‌ و اهميت‌ تصحيح‌ كتاب‌ و حوادثي‌ كه‌ در گذر زمان‌ بركتاب‌ گذشته‌ را بازگو كرده‌ است‌.

سعي‌ مترجم‌ برآن‌ بوده‌ است‌ كه‌ ترجمه‌ متن‌ حتي‌الامكان‌ به‌ طور سليس‌ و فارسي‌ روان‌ صورت‌ گيرد. نظر به‌ لزوم‌ امانت‌داري‌ و نقل‌ درست‌ متن‌ و موضوعات‌، مطالب‌، جمله‌ به‌ جمله‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ شده‌ و سعي‌ بر آن‌ بوده‌ كه‌ سياق‌ جملات‌ فارسي‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ رعايت‌ شود. پاورقي‌هائي‌ كه‌ مصحح‌ متن‌ عربي‌ آورده‌ است‌ عينا" ذكر شده‌ است‌ از آنجا كه‌ متن‌ عربي‌ كتاب‌ شكل‌ روائي‌ دارد عمدتا" متن‌ سهل‌ و آسان‌ بوده‌ اما در پاره‌اي‌ موارد بويژه‌ در جاهائي‌ كه‌ اشعاري‌ را شاهد برگفتار آورده‌ است‌ متن‌ به‌ سمت‌ تكلف‌ و پيجيدگي‌ سوق‌ پيدا مي‌كند كه‌ در اين‌ موارد نيز تا حد ممكن‌ سلامت‌ متن‌ و يكدستي‌ ترجمه‌ حفظ‌ گرديده‌ است‌.

استفاده‌ از فرهنگهاي‌ معتبر لغات‌ براي‌ ترجمه‌ دقيق‌ و صحيح‌ از ضروريات‌ يك‌ ترجمه‌ پسنديده‌ است‌ كه‌ كاملا" بدان‌ توجه‌ شده‌ است‌.