تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/12/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : احمد لامعي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

المدائح‌النبويه‌ لأهم‌الشعراءفي‌ عصر صدرالاسلام‌

چكيده

سپاس‌ بي‌ عدّ وقياس‌ خداوندگار يكتا.ذات‌ بي‌ مثل‌ و بي‌ همتا را سزاست‌ كه‌ به‌ قدرتش‌ جهاني‌ را بياراست‌ و به‌ لطف‌ و حكمتش‌ براي‌ هدايت‌ بشر رسولان‌ فرستاد كه‌ اولينش‌ آدم‌ است‌ و آخرينش‌ سيد رسولان‌ نبي‌ خاتم‌(ص‌) كه‌ در اين‌ مجموعه‌ كلام‌ مفتخر از نام‌ مبارك‌ وي‌ است‌ و سينه‌ سپيد اوراق‌ مزين‌ به‌ اوصاف‌ و مدايح‌ خالص‌ خاصان‌ اوست‌.

هرچند عظمت‌ و كمالش‌ فراتر از زبان‌ است‌ و اوصاف‌ جمالش‌ فزونتر از بيان‌؛ ولي‌ آب‌ دريا را اگر نتوان‌ كشيد، هم‌ بقدر تشنگي‌ بايد چشيد آري‌، سخن‌ از اشرف‌ مرسلين‌، حبيب‌ قلوب‌ صادقين‌، پيامبر حق‌ و يقين‌، نبي‌ والامحمد مصطفي‌ است‌ كه‌ سخن‌ سنجان‌ و نظم‌ سرايان‌ عرب‌ با زيباترين‌ الفاظ‌ و شيواترين‌ مراتب‌ بيان‌ زبان‌ به‌ مدح‌ و نعت‌ او گشوده‌اند و نام‌ خويش‌ را براي‌ هميشه‌ در تاريخ‌ مديحه‌ سرائي‌ محلد نموده‌اند و در اين‌ راستا سعي‌ شده‌ است‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ تاريخچه‌ مدح‌ و علل‌ پيدايش‌ آن‌ به‌ معرفي‌ و تراجم‌ بزرگان‌ مديحه‌ سرائي‌ و نمونه‌هاي‌ مختلف‌ مدايح‌ و شرح‌ و تحليل‌ آنها درباره‌ پيامبر پرداخته‌ شود. در اين‌ ميان‌ شعرائي‌ چون‌ ابوطالب‌، عموي‌ پيامبر، كعب‌بن‌ مالك‌، عبدالله‌بن‌رواحه‌، نابغه‌ جعدي‌، حسان‌بن‌ ثابت‌، اعثنيي‌ و كعب‌بن‌ زهير زينت‌ بخش‌ اين‌ رساله‌ گشته‌اند بطوريكه‌ هركدام‌ از اين‌ بزرگان‌ تابدآنجا كه‌ قدرت‌ هنر ميسور گشته‌ و توفيق‌ سخن‌ يار بوده‌ است‌ در اين‌ بيشه‌ مقدس‌ گام‌ نهاده‌اند، و بامضامين‌ مستحكم‌ و معاني‌ مستحسن‌ حريم‌ اسلام‌ و يگانه‌ معمار آن‌ را پاسداري‌ نموده‌اند. آنچه‌ ذكر آن‌ جدير سخن‌ گفتن‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ در اشعار تمامي‌ شعرائي‌ كه‌ قلم‌ در خطه‌ مدح‌ پيامبر اسلام‌ گذاشته‌اند، علاوه‌ بر عذوبت‌ و صداقت‌، فصاحت‌ و بلاغت‌ لفظي‌ شعري‌، عناصر معنوي‌ چون‌ دفاع‌ از اسلام‌ و پيامبر هجو دشمنان‌ اسلام‌ و بزرگ‌ شمردن‌ طريقت‌ محمدي‌ و... به‌ وضوح‌ جلوه‌گري‌ مي‌كند. بطور تفصيل‌ در اين‌ رساله‌ باعينك‌ نقادي‌ بدان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ كه‌ اميد است‌ قدم‌ كوچك‌ اينجانب‌ در اين‌ وادي‌ ميمون‌ و مبارك‌ بيفتد و مورد عنايت‌ پژوهندگان‌ قرار گيرد و نقطه‌ آغازين‌ در انجام‌ تحقيقات‌ گسترده‌تر و بيشتر گردد.