تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/7/76

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

نام و نام خانوادگي : اختر علوي اشکفتکي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

بررسي‌ و تبيين‌ مشكلات‌ اعراب‌ نهج‌البلاغه‌(از خطبه‌ 180 تا 239)

چكيده

تبيين‌ موارد مشتبه‌ اعراب‌ درگفتار و نوشتار پيشوايان‌ دين‌ نقش‌ اساسي‌ دربهره‌گيري‌ درست‌ از مفاهيم‌ والاي‌ آنها دارد و اين‌ امر همواره‌ مورد توجه‌ دانشمندان‌ اسلامي‌ بوده‌ و هست‌ و نظر به‌ اينكه‌ نهج‌البلاغه‌ پس‌ از قرآن‌ كريم‌ از معتبرترين‌ مراجع‌ اسلامي‌ به‌ شمار مي‌رود و مشتمل‌ بردقائق‌ اعرابي‌ و درخور تامل‌ و بحث‌ و بررسي‌ مي‌باشد اينجانب‌ موضوع‌ پايان‌نامه‌ خود را بررسي‌ و تبيين‌ اعراب‌ بخشي‌ از نهج‌البلاغه‌ قرار دادم‌ زيرا گرچه‌ برخي‌ از شارحان‌ به‌ اختصار اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ داشته‌اند ولي‌ هيچكدام‌ به‌ طور دقيق‌ و مفصل‌ و مستقل‌ به‌ اين‌ مهم‌ نپرداخته‌اند و قصدما در اين‌ پايان‌نامه‌ ارائه‌ مواردي‌ است‌ كه‌ با نگاه‌ نخست‌ نظر قاطعي‌ در مورد اعراب‌ آن‌ نمي‌توان‌ داد، كه‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ شروح‌ مختلف‌ نهج‌البلاغه‌ و نقل‌ و احيانا" نقد آراء شارحان‌ و نيز مراجعه‌ به‌ كتابهاي‌ معتبر نحوي‌ و اعراب‌ قرآن‌ و تفاسير و ذكر شواهد شعري‌، وجه‌ يا وجوه‌ صحيح‌ اعرابي‌، اين‌ موارد تبيين‌ گرديده‌ است‌، انشاءالله‌ كه‌ اين‌ كار قدمي‌ باشد هرچند كوچك‌ در راه‌ شناخت‌ هرچه‌ بيشتر نهج‌البلاغه‌ و اعتلاي‌ فرهنگ‌ اصيل‌ اسلامي‌.