تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/4/77

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دكتر ساسان ‌سپنتا‌‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگي : محمدصادق هوشنگ جهرمي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيد محمدتقي‌ طيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسي‌ و شناخت‌ صورتهاي‌ مؤدبانه‌دربعضي‌ ازجوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌

چكيده

هدف‌ از اين‌ تحقيق‌ بررسي‌ و شناخت‌ صورتهاي‌ مودبانه‌ دربعضي‌ از جوامع‌ عمده‌ استان‌ فارس‌ از ديدگاه‌ زبانشناختي‌ است‌، لذا گام‌ اول‌ در اين‌ خصوص‌ جمع‌ آوري‌ و ثبت‌ وضبط‌ الفاظ‌، واژه‌ها و اصطلاحات‌ از پيكره‌ زباني‌ در برخوردهاي‌ روزمره‌ افراد است‌. تطبيق‌ دادهها با اصول‌ و قراردادهاي‌ خاكم‌ بر رفتارها و برخوردهاي‌ اجتماعي‌ كه‌ به‌ «اصول‌ همكاري‌ گرايش‌ (Grice) و «قاعده‌هاي‌ ادب‌ ليچ‌»(Leech) معروفند اقدام‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در اين‌ بباره‌ انجام‌ مي‌شود. موارد زير اشاراتي‌ به‌ نتايج‌ اين‌ تحقيق‌ دارد:

1-افراد با اغراق‌ و تاكيد در بعضي‌ از امور از قبيل‌:

تعارف‌، تعريف‌ و ستايش‌ از ديگران‌ و غيره‌ سعي‌ دارند علاقه‌ و ادب‌ خود را نسبت‌ به‌ ديگران‌ ابراز دارند، لذا هر دو اصول‌ كيفيت‌ و كميت‌ را نقض‌ مي‌كند و در عوض‌، اصول‌ تحسين‌ و فروتني‌ رارعايت‌ مي‌كنند.

2-در بعضي‌ موارد افراد با كوچك‌ و بي‌ ارزش‌ وانمود كردن‌ خود و متعلقات‌ خود از يك‌ طرف‌ و تكذيب‌ و رد تعريف‌ و ستايش‌ ديگران‌ از خود از طرف‌ ديگر سعي‌ دارند ادب‌ و تواضع‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ ديگران‌ ابراز دارند كه‌ در اين‌ موارد بعضي‌ از اصول‌ ادب‌ نقض‌ و بعضي‌ ديگر رعايت‌ مي‌شوند.

3-بيشتر افراد در برخوردهائي‌ كه‌ وجهه‌ و خرمت‌ ديگران‌ را تهديد مي‌كنند بيشتر تمايل‌ دارند كه‌ منظور و مقصود خود را بطور غير مستقيم‌ ابراز دارند. بنظر مي‌رسد كه‌ در اين‌ مورد دلايلي‌ همچون‌ ادب‌، تواضع‌ و فروتني‌، جلوگيري‌ از تهديد وجهه‌ و خرمت‌ ديگران‌ و حفظ‌ و صيانت‌ از روابط‌ متقابل‌ تاثير مستقيم‌ داشته‌ باشد.

4-معمولا" زنان‌ بيش‌ از مردان‌ درگيرتعارف‌، تعريف‌، احوالپرسي‌، خداحافظي‌ و غيره‌ مي‌شوند. صحبتهاي‌ آنها معمولا" از اطناب‌ كلام‌، تاكيد و تكرار بيشتري‌ برخوردار است‌ و بيشتر از مردان‌ مراقب‌ وجهه‌ و حرمت‌ ديگران‌ هستند.