تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسينعلي محمدفرد

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 9/4/88

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

وعد و وعيد و روش هاي آن در قرآن كريم «در قالب جملات خبري و انشائي»

چكيده

سخن گفتن از روشهاي تربيتي ، و چگونگي بکارگيري آن در روابط انساني ، کاري بس دشوار است ، زيرا با وجود اينکه انسان داراي جثه اي کوچک مي باشد ، ولي درون او جهاني بزرگ نهفته است « أ تزعُمُ أنکَ جسمٌ صَغير وَ فِيکَ انطوَي عَالَمٌ أکبَر» . بسيار مشاهده مي کنيم که نظريات دانشمندان روانشناسي پس از گذشت چند سال تغيير مي يابد ــ اگر نگوييم سال به سال تغيير مي کند ــ برخي از آنان نرمش و ملايمت را توصيه مي کنند ، و برخي ديگر درشتي و سخت گيري را . و همين امر سبب شده که مردم ندانند از کدام گروه پيروي نمايند . منشأ اين تفاوت و پراکندگي آراء و نظريات ، عدم شناخت دقيق و کامل از ابعاد پيچيده و پنهان در انسان است . از جمله کتابهايي که مي توان براي حلّ اين مشکل بدان اعتماد کامل نمود ، کتابي است که تمام امور کوچک و بزرگ انسان را احصاء و تبيين فرموده است « لايُغَادِرُ صَغيرَة ًوَ لا کبيرَة ًإلا أحصاهَا » .

هدف اين پايان نامه اين است که با استخراج آيات « وعد » و « وعيد » ، و روشهاي آن در قرآن کريم ، سنگ بنايي را بنا نهد ، تا شايد نتائج آن براي حوزويان و دانشجويان علوم اسلامي مفيد ، و جهت حلّ معضلات تربيتي مؤثر باشد . همچنانکه اميد مي رود مباحث « خبر » و « إنشاء » در علم بلاغت را اندکي غني تر سازد ، إن شاء الله .

اما روشي که در اين پايان نامه دنبال شده است عبارتست از : جستجو در تک تک آيات قرآن کريم ، سپس استخراج آيات « وعد » و « وعيد » و تقسيم بندي آن به « صريح » و « غير صريح » ، و بعد تبيين آيات استخراج شده در قالب جملات « خبري » و « إنشائي » ، و سرانجام استخراج اسلوبهاي متنوّع آيات کريمه .

با عنايت خداوند متعال 1823 آيه را که در معناي « وعد » و « وعيد » بکار رفته بود ، استخراج نموديم ــ 611 آيه در نيمه ي اول قرآن کريم ، و 1212 آيه در نيمه ي دوم آن ــ که 1038 آيه از آنها با اسلوب « الوعيد فقط » ، و 715 آيه با اسلوب « الوعد فقط » ، و 70 آيه نيز با اسلوبهاي ديگر بکار رفته است . بدين ترتيب به نظر مي رسد ، چنانچه

« وعد » و « وعيد » بصورت مستقل و جداگانه بکار روند ، داراي اثر بيشتري خواهند بود از هنگاميکه هر دو در کنار هم و با هم بکار روند .

کليد واژگان: وعد، وعيد، اسلوب، خبر، انشاء