تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نيلوفر سخندان اصل

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر انورالسادات ميرعلايي

تاريخ دفاع : 10/5/88

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر نازيتا عظيمي ميبدي

بررسي تحول و دگرگوني زمان از خلال شاه ميميرد اثر اوژن يونسکو و در انتظار گودو اثر ساموئل بکت

چكيده

در اين اثر ما به مطالعه مفهوم و دگرگونيهاي زمان در دو نمايشنامه قرن بيستم ( شاه ميميرد اثر اوژن يونسکو و در انتظار گودو اثر سامويل بکت ) ميپردازيم.

اساس اين تحقيق بررسي تاثير تراژي-کميک زمان عيني (زمانيکه ساعت نشان ميدهد) و زمان ذهني و دروني است. اين تمايز کلاسيک بين زماني گذرا و زماني که مستعد دگرگونيست موضوع اصلي شاه ميميرد ميباشد که همانا در ارتباط با که همانا کشف يک مطلب تکان دهنده از زمان واقعي و منظم توسط انسان است، انسانيکه چون ديگر همنوعانش تاکنون در توهم زمان ذهني خويش بسر برده است.واقعيتي که نمايانگر گم گشتگي آدمي در زمان و در زندگيست.

از سوي ديگر، در نمايشنامه در انتظار گودو شخصيتهاي داستان در انتظار به سر مي برند، بدين معني که شخصيتها گذر زمان را درک مي کنند،ليکن چون در اين زمان حادثه اي رخ نمي دهد خواننده در گذر زمان مطلق و تهي بودن آن قرار مي گيرد.

در واقع يونسکو و بکت، ديدگاه هاي سابق نسبت به مساله زمان را که توسط نويسندگان تأتر کلاسيک تدوين شده بود، در هم شکستند و آنرا با مفاهيم خاص خود جايگزان ساخته اند. لذا تحقيق به مطالعه شباهتها و تفاوتهاي مفهوم زمان از ديدگاه اين دو نويسنده پرداخته و به چنين نتيجه اي ميرسيم که در نمايشنامه شاه ميميرد، خواننده شاهد گونه اي پويايي زمان (از نوع بازگشت به گذشته) در نمايشنامه در انتظار گودو، شاهد سکون زمان است.

کليد واژه ها: زمان، زوال ، سقوط، انتظار